IMG-OUR
03-05-2019

งานประจำ สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง และร่วมกิจกรรมทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในตลาดต่างๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ? ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านอุตสาหกรรมบริการ Hospitality Industry การท่องเที่ยว การโรงแรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมของสาขา มีความรับผิดชอบและมีสุขภาพแข็งแรง วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถส่งประวัติมาที่ นางสาว สิริจันทรา ทองจีน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หรือสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง