IMG-OUR
07-02-2019

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์