กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานศิลปวัฒนธรรม


งานศิลปวัฒนธรรม
           มีหน้าที่จัดทำแผน วางแผนการปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(มอญศึกษา) มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญ จัดกิจกรรมนักศึกษาในงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามนโยบายและ การวางแผนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ประเมินผล รายงานการจัด กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน สรุปการทำโครงการและงบประมาณของงานกิจกรรม หลังจากการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน และงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
          1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          2. รับผิดชอบ วางแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          3. ประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญ
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(มอญศึกษา)
          6. ดำเนินการให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาในงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไป ตามนโยบายและการวางแผนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
          7. ประเมินผล การจัดกิจกรรมทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงในคราวต่อไป
          8. รายงานการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน
          9. จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          10. ช่วยจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          11. สรุปการทำโครงการและงบประมาณของงานกิจกรรมหลังจากการดำเนินการ โครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
          12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รูปกิจกรรมโครงการต่างๆ งานศิลปวัฒนธรรม
          >>> กิจกรรมหล่อเทียน และ เวียนเทียนเข้าพรรษา
          >>> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
          >>> กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
          >>> กิจกรรมวันลอยกระทง
          >>> พิธีครอบครูดนตรีไทย และ นาฏศิลป์
          >>> กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์
          >>> กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
          >>> กิจกรรมดนตรีในสวน
          >>> กิจกรรมลานวัฒนธรรม
          >>> กิจกรรมวันสงกรานต์
          >>> กิจกรรมงานกาชาด

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ