กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

วิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร


งานผ่อนผันและนักศึกษาวิชาทหาร
           เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรักษาดินแดนและร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนวิชาทหาร จัดเตรียมเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการ เรียนวิชาทหารร่วมกับกรมการรักษาดินแดน มีการจัดทำบัญชีรายชื่อ และทะเบียนประวัตินักศึกษา ควบคุมและกำกับดูแลนักศึกษา ทำเรื่องขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้แก่ที่เรียนวิชาทหาร สรุป ประเมินผล รายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ของงานรักษาดินแดน รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย
มีหน้าที่
          1. ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรักษาดินแดน
          2. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอรายงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
          3. ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาทหารทุกระดับ
          4. ดำเนินการข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ
          5. นำผลการปฏิบัติหรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อสังคม แจ้งไปยังงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อนำเผยแพร่ต่อไป
          6. จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการเรียนวิชาทหารร่วมกับกรรมการรักษาดินแดน
          7. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาทหาร
          8. จัดทำบัญชีรายชื่อ และทะเบียนประวัตินักศึกษาวิชาทหาร
          9. ตอบโต้หนังสือราชการในส่วนการเรียนวิชาทหาร
          10. ควบคุมและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
          11. ทำเรื่องขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการทหารให้แก่ที่เรียนวิชาทหาร
          12. สรุป ประเมินผล รายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ของงานรักษาดินแดน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
          13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          14. ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
          15. จัดโครงการบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่าง ๆ
          16. จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
          17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ