กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานกีฬาและนันทนาการ


งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ งานบริการด้านสุขภาพ
           มีหน้าที่ให้คำแนะนำและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษาก่อนนำส่ง ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ร่วมทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย และการป้องกันโรคต่างๆ จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องพยาบาล จ่ายยาให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ป่วย รวบรวม ข้อมูลผู้มาใช้บริการห้องพยาบาลในแต่ละเดือน จัดทำประกันอุบัติภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา จัดโครงการในวันสำคัญต่าง ๆ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
          1. ให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา
          2. ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
          3. จัดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดงาน
          4. ร่วมทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
          5. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรออกกำลังกาย
          6. ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย และการป้องกันโรคต่างๆ
          7. แจกแผ่นพับและรณรงค์เรื่องการรักษาสุขภาพ เช่น การเลิกสูบบุหรี่
          8. การป้องกันไข้หวัดนก เป็นต้น
          9. แจกแผ่นพับเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ
          10. จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องพยาบาล
          11. จ่ายยาให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ป่วย
          12. จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
          13. รวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการห้องพยาบาลในแต่ละเดือน
          14. ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
          15. จัดโครงการบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่าง ๆ
          16. จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
          17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ