กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานกีฬาและนันทนาการ


งานกีฬาและนันทนาการ
           มีหน้าที่จัดทำแผน โครงการ งบประมาณ การดำเนินงานประจำปีด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สรุปการดำเนินงาน โครงการและงบประมาณหลังจากการ ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบัน มี การจัดทำรูปแบบการฝึกซ้อมโดยวางโปรแกรมประจำสัปดาห์ประจำเดือน ประจำปี และรายงาน ผู้บริหารทราบ ดูแลนักกีฬาในด้านสวัสดิการต่างๆ นำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จัดทำ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
          1. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีด้านกีฬาและนันทนาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          2. จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของงานกีฬาและนันทนาการ
          3. ดำเนินการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          4. สรุปการทำโครงการและงบประมาณของงานกีฬาและนันทนาการหลังจากการดำเนินการ โครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
          5. รายงานการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน
          6. เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบัน จัดทำรูปแบบการฝึกซ้อมโดยวาง โปรแกรมประจำสัปดาห์ประจำเดือน ประจำปี และรายงานผู้บริหารทราบ
          7. ดูแลนักกีฬาในด้านสวัสดิการต่างๆ
          8. นำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
          9. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาและนันทนาการ
          10. ดำเนินการในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและรายการต่างๆ
          11. เข้าร่วมประชุมในเรื่องการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ