กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานพัฒนานักศึกษา


งานพัฒนานักศึกษา
           มีหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดโครงการ พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้ สามารถ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักแสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวินัย ความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามี ภูมิคุ้มกันและอยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักศึกษาในการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด
มีหน้าที่
          1. ติดตามโครงการบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
          2. ติดตามโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน
          3. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
          4. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา
          5. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบ วินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ในปัจจุบัน
          6. ดูแลในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา
          7. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตามขนบธรรม เนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
          8. ส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ