กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
           มีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดทำเอกสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุม นักศึกษากองทุนกู้ยืม เข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดทำสรุปผล รายละเอียดงบประมาณ จัดทำเอกสารรายงานสภาพการเป็นนักศึกษา จัดทำโครงการต่างๆ และ ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่
           1. จัดทำเอกสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เช่น แบบคำขอกู้ คู่มือกองทุนยืม ประกาศต่างๆ
           2. จัดประชุมนักศึกษากองทุนกู้ยืม ทั้งนักศึกษากู้ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย และนักศึกษากู้ต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและผู้กู้รายใหม่
           3. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเงินกู้เช่นการลงลายมือชื่อความถูกต้องต่างๆเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาต่อไป
           4. จัดส่งสัญญาที่ตรวจแล้วให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
           5. ตรวจสอบวันเงินนักศึกษาออก ตรวจสอบสัญญาส่งกลับ ส่งใหม่
           6. บันทึกข้อมูล EL018 เข้าในคอมพิวเตอร์
           7. เข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
           8. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
           9. จัดคืนคู่ฉบับสัญญาให้กับนักศึกษา
           10. จัดทำสรุปผลรายละเอียดงบประมาณ
           11. จัดทำเอกสารรายงานสภาพการเป็นนักศึกษา
           12. จัดทำโครงการต่างๆ
           13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทุนทุกประเภท
               - ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
               - ทุนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
               - ทุนนักกีฬา
               - ทุนผู้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
               - ทุนต่างๆ

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ