กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา


งานกิจกรรมนักศึกษา
          มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลการดำเนินงานของ องค์การ ชมรม สโมสรนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
มีหน้าที่
          1. รับผิดชอบ วางแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา
          2. ประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
          3. ดำเนินการให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามนโยบายและการวางแผนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
          4. กำหนดให้มีการประเมินผล การจัดกิจกรรมทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงในคราวต่อไป
          5. รายงานการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน
          6. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักศึกษา
          7. จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของงานกิจกรรมนักศึกษา
          8. สรุปการทำโครงการและงบประมาณของงานกิจกรรมหลังจากการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
          9. ช่วยจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีของมหาวิทยาลัย
          10. ร่างและพิมพ์หนังสือของสำนักกิจการนักศึกษาโต้ตอบหน่วยงานภายใน และหน่วยภายนอก
          11. ออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือทำเนียบรุ่น
          12. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสำนักกิจการนักศึกษา
          13. จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการ ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสำนักกิจการนักศึกษา
          14. วางแผนในการดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษา
          15. รวบรวมเอกสารประกอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา
          16. รวบรวมข้อมูล และรูปภาพต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำวารสารของมหาวิทยาลัย
          17. ลงรับหนังสือภายนอกเพื่อนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
          18. บันทึกรายงานการประชุมของสำนักกิจการนักศึกษา
          19. ร่วมกับศูนย์คอมฯในการจัดทำเว็บไซด์ เผยแพร่ข่าวสารของสำนักกิจการนักศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
          20. จัดทำภาพนิ่ง วีดีโอ ในงานต่างของกิจกรรมนักศึกษา
          21. จัดระเบียนสมุดบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา
          22. บริการจัดหางานให้นักศึกษา
          23. จัดทำศูนย์บริการการจัดหางานทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ว่างรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งงานที่วางลง website ของสำนักกิจการนักศึกษา
          24. รับปรึกษาในการกรอกใบสมัครและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
          25. งานพยาบาล
          26. การประกันอุบัติเหตุ
          27. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
อาจารย์รับผิดชอบงานกิจกรรมตามวาระ / กิจกรรมชมรม
มีหน้าที่
          1. พิจารณาความเหมาะสมของการจัดโครงการต่าง ๆ ของกิจกรรมตามวาระ
          2. ร่างโครงการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
          3. ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และหน้าที่ที่คณะกรรมการ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ
          4. ประสานงานกับกรรมการด้านต่าง ๆ ในโครงการของกิจกรรมตามวาระ
          5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของกิจกรรมตามวาระ
          6. รายงานผล สรุปโครงการ ประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการของกิจการตามวาระ
          7. ดำเนินการจัดตั้งชมรม และตั้งคณะกรรมการชมรมต่าง ๆ
          8. ดำเนินการจัดครูเพื่อเป็นที่ปรึกษาชมรมของทุกชมรม
          9. กำหนดตารางเวลาในการจัดกิจกรรมของชมรมประจำปี
          10. ส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมชมรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
          11. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมของชมรมแต่ละชมรม
          12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          13. เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมโดยตำแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการกิจกรรมต่างๆ
          >>> โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
          >>> โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปี 2555
          >>> โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2012
          >>> โครงการสุภาพชนคนรุ่นใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555
          >>> โครงการ“ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์”
          >>> โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
          >>> โครงการประกวดพูดสุนทรพจน์
          >>> โครงการ พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2555
          >>> โครงการ สืบสานประเพณีไทย หล่อเทียนจำนำพรรษา
          >>> โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์
          >>> โครงการ“ลานวัฒนธรรม”
          >>> โครงการ“ศิลปะการแสดงและดนตรีในสวน 2555”
          >>> โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2555
          >>> โครงการสืบสานประเพณีประเพณีไทยวันลอยกระทง
          >>> โครงการ ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
          >>> โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์– ดนตรีไทย
          >>> โครงการไหว้ศาล นมัสการ ร.5 พบผู้ว่าเมืองปทุม
          >>> โครงการ ศิลปะเพื่อสังคมส่งเสริมองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 “12สิงหาฯ มหาราชินี”
          >>> โครงการสร้างจิตสำนึกห่วงใยเด็กกำพร้าและผู้สูงอายุ
          >>> โครงการถวายพระพรเนื่องในวันที่5 ธันวามหาราช
          >>> โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          >>> โครงการ “พีทียูร่วมใจคืนธรรมชาติสู่ผืนแผ่นดินไทย ตามแนวพระราชดำริ”
          >>> โครงการ งานกาชาดและงานของดีจังหวัดปทุมธานีประจำปี 2555
          >>> โครงการสร้างจิตสำนึกห่วงใยเด็กกำพร้าและผู้สูงอายุ
          >>> โครงการถวายพระพรเนื่องในวันที่5 ธันวามหาราช
          >>> โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          >>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรรมและสานสัมพันธ์แด่พี่สู่น้องชมรม
          >>> โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี 2555 (รอบคัดเลือก)
          >>> โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี 2555 (รอบมหกรรม)
          >>> โครงการ “ขยับกาย หัวใจดี ชีวีสดใส สุขภาพดีอยู่ที่ใจ วัยเป็นส่วนประกอบ”
EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ