กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยงาน
       สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถานที่ตั้งปัจจุบัน
        ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง 2112
ประวัติความเป็นมา
        สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี แต่เดิมแรกเริ่มที่มีการก่อตั้ง ได้วางโครงการก่อตั้งสำนักกิจการนักศึกษา อยู่ในระดับวิทยาลัยปทุมธานี และมีหน้าที่ในการพัฒนาให้นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ ยุกตะเวช เป็นคนแรกในการบริหารงานสำนักกิจการนักศึกษา เมื่อวิทยาลัยปทุมธานีก่อตั้งได้ระยะหนึ่ง จึงได้เริ่มสรรหาบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการในสำนักกิจการนักศึกษา โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
        เมื่อวิทยาลัยปทุมธานีเปิดดำเนินการ สำนักกิจการนักศึกษาได้ย้ายจากโรงเรียน เทคโนโลยีปทุมธานีมาเปิดทำการที่ชั้น 2 ของอาคารเรียนชั่วคราวในวิทยาลัยปทุมธานีจนถึงปีการศึกษา 2549 หลังจากอาคารอุบลรัตนราชกัญญา สร้างแล้วเสร็จได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และในปัจจุบันสำนักกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีนายวิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้บริหารงาน
        นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา สำนักกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการด้านกิจกรรม และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย คุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม และมีจัดกิจกรรมต่างๆสอดคล้องนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยดีตลอดมา ในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยปทุมธานี ได้รับการยกฐานะจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการ “มหาวิทยาลัยปทุมธานี” เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของสำนักกิจการนักศึกษา
ปรัชญา (Philosophy)
        รักในกิจกรรม นำจิตอาสา พัฒนาสังคม
ปณิธาน (Determination)
        จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่พร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม นำจิตอาสาภายใต้ศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิสัยทัศน์ (Vision)
        พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพัฒนานักศึกษาให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกๆด้าน และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พันธกิจ (Missions)
        1. ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม
        2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ในการทำงาน
        3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก
        4. ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของสำนักกิจการนักศึกษา
        มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษาในด้านของการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้คือ
       1. เพื่อพัฒนาตัวนักศึกษา ทั้งทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา ทัศนคติ และการวางตัว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่าย กิจการนักศึกษาจัดขึ้น และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมาตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทั้งในด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านกีฬา เป็นต้น
       3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งค่านิยมที่ดีงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ
       4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางวิชาการและบริการไปสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านถาวรวัตถุและการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ครูอาจารย์ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริง ของสังคมอันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงามและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
       6. เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการวางแผน กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
       7. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
       8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยฯ
       9. พัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Obligations and responsibilities)
         สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจนการจัดให้มีบริการ แล ะสวัสดิการแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่ดีในการนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สำนักกิจการนักศึกษาแบ่งหน่วยงาน 8 หน่วยงานมีภาระหน้าที่ดังนี้
       1. งานบริหารและธุรการ
       2. งานกิจกรรมนักศึกษาและจัดหางาน
       3. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
       4. งานบริการด้านสุขภาพ
       5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       6. งานวิชาทหารและผ่อนผันทหาร
       7. งานกีฬาและนันทนาการ
       8. งานพัฒนานักศึกษาและหอพัก
1. งานบริหารและธุรการ
        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบ หนังสือ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้าน กิจกรรมนักศึกษาตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง แบ่งหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเงิน งานแผนงานและ งบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานประกันคุณภาพ และงาน ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
        มีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดทำเอกสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุม นักศึกษากองทุนกู้ยืม เข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดทำสรุปผล รายละเอียดงบประมาณ จัดทำเอกสารรายงานสภาพการเป็นนักศึกษา จัดทำโครงการต่างๆ และ ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
3. งานกิจกรรมนักศึกษา
       มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลการดำเนินงานของ องค์การ ชมรม สโมสรนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       มีหน้าที่จัดทำแผน วางแผนการปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(มอญศึกษา) มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญ จัดกิจกรรมนักศึกษาในงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ป็นไปตามนโยบายและการวางแผนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ประเมินผล รายงานการจัด กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน สรุปการทำโครงการและงบประมาณของงานกิจกรรม หลังจากการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน และงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานพัฒนานักศึกษา(ด้านวินัยนักศึกษา)
       มีหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้ สามารถ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักแสดงออกที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวินัย ความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันและอยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักศึกษาในการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด
6. งานจัดหางาน
       มีหน้าที่ให้บริการในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านการศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพื่อหา แนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และสำเร็จการศึกษาออกไป ประกอบอาชีพ
7. งานผ่อนผันและนักศึกษาวิชาทหาร
       เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรักษาดินแดนและร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนวิชาทหาร จัดเตรียมเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการ เรียนวิชาทหารร่วมกับกรมการรักษาดินแดน มีการจัดทำบัญชีรายชื่อ และทะเบียนประวัตินักศึกษา ควบคุมและกำกับดูแลนักศึกษา ทำเรื่องขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้แก่ที่เรียนวิชาทหาร สรุป ประเมินผล รายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ของงานรักษาดินแดน รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย
8. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา(หอพัก)
       มีหน้าที่ให้บริการและเอื้อประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น การให้บริการ ด้านหอพักทั้งชาย – หญิง ช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตตามอัตราที่กำหนด ให้ความรู้ แนะนำ และประสานงานในด้านการศึกษาวิชาทหารตลอดจนการดูแลรักษา พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมนักศึกษา
9. งานกีฬาและนันทนาการ
       มีหน้าที่จัดทำแผน โครงการ งบประมาณ การดำเนินงานประจำปีด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สรุปการดำเนินงานโครงการและงบประมาณหลังจากการ ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบัน มี การจัดทำรูปแบบการฝึกซ้อมโดยวางโปรแกรมประจำสัปดาห์ประจำเดือน ประจำปี และรายงาน ผู้บริหารทราบ ดูแลนักกีฬาในด้านสวัสดิการต่างๆ นำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จัดทำ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
       มีหน้าที่ดำเนินการ จัดการงาน / โครงการต่าง ๆ วางแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายอื่น ๆ ควบคุมดูแลปฏิทินการจัดกิจกรรมในรอบปี ดูแลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายและการวางแผนไป ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดูแลและกำหนดการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักกิจการนักศึกษาให้ผู้บริหารทราบ ศึกษาสภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯด้าน บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ เสนอผู้บริหาร ยกเลิกหรือระงับกิจกรรม หรือชมรมต่าง ๆ ที่เห็น ว่าจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เหมาะสม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. งานบริการด้านสุขภาพ
       มีหน้าที่ให้คำแนะนำและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษาก่อนนำส่ง ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ร่วมทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย และการป้องกันโรคต่างๆ จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องพยาบาล จ่ายยาให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ป่วย รวบรวม ข้อมูลผู้มาใช้บริการห้องพยาบาลในแต่ละเดือน จัดทำประกันอุบัติภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา จัดโครงการในวันสำคัญต่าง ๆ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ