กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

   
 
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร
แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)
คำขอแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)
คำขอชำระค่าธรรมเนียม (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)
คำขอตรวจค้นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และคัดสำเนาเอกสาร(แบบ สป/สผ/อสป/006-ก)
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ))
คำขอหนังสือรับรองการขอรับสิทธิบัตร
คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/205-ก)
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ (แบบ สป/สผ/อสป/004-ก)
คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค)
คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/007-ค)
คำโต้แย้งสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/008-ก)
คำอุทธรณ์สิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก)
คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/005-ก)
EVENTS