กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

เอกสารเผยแพร่

   
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 • 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 •    
    เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
   
 • 1. แนวปฎิบัติในการของบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
 • 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2558
 • 3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2559
 • 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2560
 • 5. คู่มือการวิจัย
 • EVENTS