กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ชูชีพ เบียดนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล จิตรโสภิณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐทพัสส์ เกษมทรัพย์
ตำแหน่ง : งานวิจัยและพัฒนา
EVENTS