กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 
     
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2558
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2560
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2558
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
     
     
     
     
  TDC หรือ Thai Digital Collection
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มsซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์...
  ------------------------------------------------------------------------------
 
บทความวิจัย วารสาร ทางด้านการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ทันตแพทศาสตร์ ์...
  ------------------------------------------------------------------------------
  ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธของประเทศที่หน่วยงาน์ วิจัยและสถาบันการศึกษา งานวิจัย...
  ------------------------------------------------------------------------------
  เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั่วโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------
  บริการฐานข้อมูลด้านวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คู่มือการใช้งาน Journal Link
  ------------------------------------------------------------------------------
  บริการฐานข้อมูลด้านวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการฐานข้อมูลด้านวารสาร ภายใน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
EVENTS