กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา :
      สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณและการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ การสรรหา พัฒนา อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดทำรายงานวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรัชญา :
      "มุ่งศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย"

วิสัยทัศน์ :
      มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพยังผลให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบันและความต้องการของสังคม


เป้าหมาย :
 • โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือมีการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • อาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 • มีผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ
 • มีรายงานวิจัยที่เป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอด จนพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

  วัตถุประสงค์ :
        สำนักวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • พัฒนาระบบและกลไกการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณและการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ร่วมมือกับคณะวิชา สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยอาจารย์และนักวิจัย
 • กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างการวิจัย
 • กำกับดูแลขั้นตอนการดำเนินงานของนักวิจัยให้เป็นไปตามกรอบของเวลาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ประเมินผลการวิจัยและเผยแพร่แก่องค์กรภายนอกได้รับทราบ
 • ฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความเชี่ยวชาญทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยในเชิงประยุกต์ในสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
 • จัดทำรายงานวิจัยที่เป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

  ภาระกิจ :
  สำนักวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้
        1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
        2. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณและการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ การสรรหาและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
        - ร่วมมือกับคณะวิชา สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ถึงการสร้างผลงานวิจัยอันเป็นภาระงานที่สำคัญประการหนึ่ง
        3. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างการวิจัย
        4. กำกับดูแลขั้นตอนการดำเนินงานของนักวิจัยให้เป็นไปตามกรอบของเวลา
 • EVENTS