กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากรสำนักประกันคุณภาพ


 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
ตำแหน่ง : รองอธิการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผน

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี ยอดปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

EVENTSการจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติที่ดี-ประชุมย่อย
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์

งานประกันคุณภาพ


- ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง สมศ.
- รายงานการประเมินตนเอง สกอ.
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ