กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์ม-การจัดการความเสี่ยง


แบบฟอร์มการจัดทำโครงการทั่วไป


 แบบแนวทางการพัฒนา 58

 แบบประเมินความพึงพอใจ-น.ศ.ประเมินอาจารย์

 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ-สำนัก

 แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร

 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต-ปรับปรุง

 แบบประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนรู้

 แบบฟอรืมการจัดการความรู้

 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ

 แบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสาร-นักศึกษา-ศิษย์เก่า54

 แบบสำรวจความต้องการของชุมชน

 แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

EVENTSการจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติที่ดี-ประชุมย่อย
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์

งานประกันคุณภาพ


- ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง สมศ.
- รายงานการประเมินตนเอง สกอ.
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ