กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

EVENTSการจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติที่ดี-ประชุมย่อย
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์

งานประกันคุณภาพ


- ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง สมศ.
- รายงานการประเมินตนเอง สกอ.
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ