กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากรสำนักประกันคุณภาพ


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ชั้น 5 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel. 0-2975-6999 ต่อ 521

EVENTSการจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติที่ดี-ประชุมย่อย
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์

งานประกันคุณภาพ


- ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง สมศ.
- รายงานการประเมินตนเอง สกอ.
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ