กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ประวัติความเป็นมา


หน่วยงาน
           สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติความเป็นมา
           สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยปทุมธานี รับผิดชอบหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมทั้งจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2545 และมีแผนงานในการรับการตรวจประเมินจาก สมศ. ในปีการศึกษา 2547 โดยเป็นการตรวจประเมินภาพรวมในปีการศึกษา 2545
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของสำนักประกันคุณภาพ
ปรัชญา (Philosophy)
           พัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย"
ปณิธาน (Determination)
           มุ่งมั่นที่จะ "พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการกำกับตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐาน ด้านคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"
วิสัยทัศน์ (Vision)
           สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ช่วยในการบริหารจัดการทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
พันธกิจ (Missions)
           1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
           2. ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
           3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
           4. รวบรวมเอกสารข้อมูลของคณะ/หน่วยงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์หลักของสำนักกิจการนักศึกษา
           ทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษามีภาระหน้าที่ในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
           1. สร้างความเข้าใจ ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและความจำเป็น ของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการสร้างคุณภาพ
           3. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

EVENTSการจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติที่ดี-ประชุมย่อย
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์

งานประกันคุณภาพ


- ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง สมศ.
- รายงานการประเมินตนเอง สกอ.
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ