กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ข้อมูลหน่วยงาน


ข้อมูลเบื้องต้น / ประวัติของงานประชาสัมพันธ์
      งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2542ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลในการติดต่อสอบถามด้านธุรการภายในองค์กร และผู้มาติดต่อจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจน การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
      เดิมงานประชาสัมพันธ์มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาจนเมื่อปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี แล้วเสร็จ งานประชาสัมพันธ์จึงย้ายหน่วยงานมาที่ ห้อง 2101-2102 ชั้น 1 อาคารเฉลิม  พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาจนถึงปัจจุบัน
      ภารกิจของงานประชาสัมพันธ์มีขอบเขตของกลุ่มงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
1.งานบริการติดต่อสอบถาม
2.งานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
3.งานรับสมัครนักศึกษา
4.งานแนะแนวการศึกษา
 
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์
     ปรัชญา รู้รอบ ตอบได้ บริการประทับใจ ก้าวไกลเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
     ปณิธาน มุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
     วิสัยทัศน์ พัฒนาการการบริการ การผลิตและการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ด้วยระบบการสื่อสารมาตรฐานสากล  เข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
 • เพื่อการประสานงาน และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปกล
 • เพื่อการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของประชาคมภายในกล
 • เพื่อผลิต และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมในการเผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกล
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายแนะแนวการศึกษา และเป็นหน่วยงาน รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีกล
 •  
  โครงสร้างการบริหาร / การแบ่งสายงาน
   

  ภาระงาน

  งานบริการติดต่อสอบถาม
 • รับโทรศัพท์ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปแก่ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงประสานงานการติดต่อธุรการต่างๆระหว่างหน่วยงาน และระดับบุคคล
 • จัดการด้านการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
 • จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบ เช่น งานสารบรรณ เอกสาร งานการเงิน และพัสดุติดป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อความต้อนรับ และประกาศต่างๆ
 •  
  งานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
 • ผลิตสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (เอกสารประชาสัมพันธ์,โบชัวร์,จุลสาร,ใบสมัคร) สื่ออิเลกทรอนิกส์ (วิดิทัศน์,สปอตวิทยุ) สื่อเฉพาะกิจ(ป้ายผ้า,ไวนิล,บิลบอร์ด,X-Stand) เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ (Web Page,Banner,ระบบส่งข่าว,กระดานข้อความ) สื่อนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์ (หนังสือพิมพ์,วารสารการศึกษา,วิทยุชุมชน,โทรทัศน์) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และการเสนอขายสื่อให้กับมหาวิทยาลัย
 • ถ่ายภาพและเก็บรวบรวมรูปภาพ
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ในฐานะ สื่อบุคคล
 •  
  งานรับสมัครนักศึกษา
 • รับสมัครนักศึกษา ที่เข้ามาสมัคร ณ จุดรับสมัคร
 • อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเรียน อาทิ การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การพาผู้สมัคร และผู้ปกครองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย บริการน้ำดื่ม และรับรองผู้ปกครอง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การชำระค่าลงทะเบียนเรียน การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา หอพัก และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้สมัครและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในมหาวิทยาลัย
 • เก็บรวบรวมข้อมูล รายชื่อ จำนวนยอดผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้กับหัวหน้างานติดตามผู้สมัครให้มาลงทะเบียนเรียน
 • ประสานงานเครือข่ายอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลยอดใบสมัครของอาจารย์แนะแนว รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์การรับสมัคร
 •  
  งานแนะแนวการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 • แนะแนวการศึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ที่ตนและทีมงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครในด้าน ต่างๆ อาทิ การรับสมัครถึงที่หมาย การพานักศึกษาเดินทางมาสมัครเรียน
 • วางแผนขยายเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานยอดรับสมัครนักศึกษาที่ตนและทีมงานรับผิดชอบให้กับหัวหน้างาน
 • ดูแลและให้คำปรึกษารวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆให้กับนักศึกษาที่ตนและทีมงานแนะแนวมาอย่างใกล้ชิด
 • EVENTS
  ABOUT US

  Address : ศูนย์การประสานงานเครือข่ายการแนะแนวการศึกษา

  Phone : โทร. 0-2975-6999

  Fax : 0-2975-6947

  Website : www.ptu.ac.th/pr  คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน


   ติดต่อมหาลัยปทุมธานี

   Address : มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140
   หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
   อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

   Phone : 0-2975-6999

   Fax : 0-2975-6947

   Website : www.ptu.ac.th  จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี