กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

คณะและหลักสูตร


คณะ/สาขาวิชา หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน
ปกติ สบทบ เสาร์-อาทิตย์ ปกติ สบทบ เสาร์-อาทิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • - -
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • - -
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • - -
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • - -
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • - -
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • - -
 • สาขาวิชาการตลาด
 • - - - -
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • - -
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • - -
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 • - -
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
 • - -
  คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • - - - -
  คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • - - - -
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • - - - - -
 • สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
 • - - - - -
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
 • - - - - -
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)
 • - - - - -
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • - - - - -
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • - - - - -
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • - - - - -
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • - - - - -
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • - - - - -
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
 • - - - - -
  EVENTS
  ABOUT US

  Address : ศูนย์การประสานงานเครือข่ายการแนะแนวการศึกษา

  Phone : โทร. 0-2975-6999

  Fax : 0-2975-6947

  Website : www.ptu.ac.th/pr  คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน


   ติดต่อมหาลัยปทุมธานี

   Address : มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140
   หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
   อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

   Phone : 0-2975-6999

   Fax : 0-2975-6947

   Website : www.ptu.ac.th  จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี