กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา


นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
        2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำให้ระบบงานและผู้ทำงานสามารถ ดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
        3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของคณะฯ
        4. มหาวิทยาลัย โดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริง
        5. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
        6. จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
        8. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
        1. สำนักงานอธิการบดีจะมอบหมายบุคลากรในหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        2. สำนักงานอธิการบดีจะส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        3. สำนักงานอธิการบดีจะร่วมดำเนินการตามแผนการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้
        1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
        2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
พร้อมรับการตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
        4. เพื่อการควบคุมการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
        5. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาการดำเนินงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา นายจ้าง
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปทุมธานีและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
        6. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้นำผลการตรวจสอบและการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เพื่อให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
        1. เสนอแนะนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
        2. ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การประสานงานในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
        3. ประสานงาน สนับสนุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายในวิทยาลัย
และรายงานผลการดำเนินการให้วิทยาลัยทราบ
        4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
        สำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีโครงสร้างองค์กรการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ดังนี้


องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
        การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ อยู่บนพื้นฐานของกรอบความคิดของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) โดยเน้นความ   พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act)


EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ