กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

โครงสร้างการบริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง
อธิการบดี
|

ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
|


|
|
|
|
|
         
ดร.เบญญาศิริ งามสอาด
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
|

อาจารย์ปัญญา เต้าปั้น
หัวหน้างานสารบรรณ

นางวันเพ็ญ อยู่เป็นสุข
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
|
นางสาวซีหยะ หะแว
งานประชาสัมพันธ์
|
นายวัชระ สุจริต
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
|
นางสาวจิตติมา ยืนยง
ฝ่ายงานบุคคล
นางสาวสุชาดา สังวรณ์
ฝ่ายการเงินและบัญชี
|
นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชุมพล
งานประชาสัมพันธ์
นายพฤกษภา พฤกษเมธาพันธ์
Programmer
|
นางสาวอมลวัทน์ สุขคุ้ม
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร พูลทวี
web master
|
     
     
นายอิศรินทร์ จ่าเมือง
IT Support
EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ