กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

จัดทำงบประมาณ สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่จะสามารถบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำงบประมาณ รู้ว่าในแต่ละเดือนจะมีราย
ได้เข้ามาเท่าไร และจะต้องจ่ายค่าอะไรออกไปเท่าไร และเมื่อใดใน
แต่ละเดือน ทั้งนี้ก่อนจะจัดทำงบประมาณจะต้องศึกษาและทำความ
เข้าใจกับ
ศึกษาและปรับแต่งงบประมาณ
           ค่อย ๆ ศึกษาและเรียนรู้วิธีปรับแต่งงบประมาณในแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการคาดการณ์ที่
แม่นยำที่สุด หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนใดที่สูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ก็สามารถปรับเพิ่มงบ
ประมาณในส่วนที่ขาด และลดงบประมาณในส่วนที่เหลือได้อย่างเหมาะสม นั่นคือการรู้จักโยกงบ
ประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ถ้าค่าเดินทางในแต่ละเดือนสูงกว่าที่คุณตั้งงบประมาณไว้
ติดกัน 3 เดือน คุณอาจปรับเพิ่มงบสำหรับส่วนนี้ให้มากขึ้น โดยอาจตัดออกมาจากงบค่าโทรศัพท์
หากในแต่ละเดือนคุณใช้งบในส่วนนี้ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ หรืออาจตัดออกจากงบส่วนอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นมากนัก
ยืดหยุ่นแต่อย่าฟุ่มเฟือย
           แม้ว่าคุณได้ตั้งงบเพื่อวางแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว คุณควรสร้างความยืดหยุ่นให้ตัวเองด้วย
อย่าปิดกั้นโอกาสที่จะได้บางอย่างที่คุ้มค่า เพราะคุณเข้มงวดกับค่าใช้จ่ายมากเกินไป บางครั้งคุณ
อาจให้เงินเกินงบไปบ้างเพื่อแลกกับบางอย่างที่น่าสนใจ แต่มิใช่ใช้จ่ายโดยขาดความยับยั้งชั่งใจไป
กับรายการฟุ่มเฟือยต่างๆ
เงินหมุนเวียนอย่าให้ขาด
           หลักในการตั้งงบประมาณก็คือ กำหนดตัวเลขค่าใช้จ่ายให้สูงเกินจริง ในขณะที่ตั้งรายได้ให้ต่ำกว่า
ความเป็นจริงเสมอ ซึ่งจะช่วยคุณสร้างความมั่นใจว่าคุณจะมีเงินเหลือจากที่ตั้งงบไว้ นั่นคือมีรายรับเข้ามา
มากกว่ารายจ่ายและควรกันเงินส่วนเกินไว้สำหรับเป็นเงินสดหมุนเวียน เพื่อไม่ให้คุณขาดสภาพคล่อง
เมื่อต้องมีการใช้จ่ายแบบฉุกเฉินนอกรายการที่คุณจำเป็นต้องจ่ายตามปกติ
อดออมประหยัด
           ควรสำรวจค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อหาทางประหยัดงบประมาณให้
ได้มากที่สุด เพราะมักจะมีค่าใช้จ่ายที่เกินความคาดหมายโผล่มาอยู่บ่อยครั้ง หากไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดีแล้วละก็ อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ดังนั้นเมื่อมีรายรับเข้ามา
ควรหักส่วนหนึ่งของรายรับทุกรายการเก็บเป็นเงินออม หรือนำไปลงทุนให้งอกเงยเพิ่มมูลค่า
          สร้างวินัยทางการเงิน ด้วยการจัดทำงบประมาณในแต่ละเดือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเงินก้อน
ไปใช้เพื่อลงทุนหรือเก็บไว้ใช้ยามเกษียณได้อย่างสบายใจไร้กังวล
EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ