กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร


        ระบบควบคุมภายในเป็นการจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง หรือปัญหา หรืออุปสรรค หรือ
ข้อขัดข้องข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย ความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดนี้ จะส่งผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การ
ใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน การควบคุมภายในจึงเป็นการป้องกันการทุจริต
ความสูญเปล่า ให้มีการทำงานตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่งของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพประหยัด โปรงใส
จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่องการทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว ยังควบคุม
ถึงระบบการทำงานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพดังนั้น
ในการวางแผนกลยุทธ์การควบคุมภายในของการบริหารความเสี่ยงจะต้องรู้จักความหมายและแนวทางใน การบริหารความเสี่ยง

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง คือ
        ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ความเสี่ยงสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ
        1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk) เช่น การบริหารธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตำแหน่งทางธุรกิจ ลูกค้า ตลาด ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
        2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เช่น การปฏิบัติงานหลัก ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อวินาศภัย
        3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เช่นการเงิน สภาพคล่องอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การผันผวนทางการเงิน
        4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่นกฎระเบียบต่าง ๆ วิธีปฏิบัติงาน ในการจัดระบบควบคุมภายในได้กำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานควรดำเนินการไว้ คือ การควบคุมภายใน เป็นการศึกษา วิเคราะห์ผลสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการ โครงสร้าง วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน ถ้าหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้กระบวนการ ทำงานราบรื่นและเอื้ออำนวยต่อการควบคุมภายในได้อย่างดี หลังจากศึกษา สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีการประเมินความเสี่ยง โดยศึกษาจากการวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน ปัญหาหรือข้อขัดข้อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ หน่วยงาน เพื่อระบุเรียงลำดับความเสี่ยง ความเสี่ยงจะเกิดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ความเสี่ยงจากภายใน ส่วนใหญ่จะพบได้จากการ เสี่ยง ความเสี่ยงจะเกิดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ความเสี่ยงจากภายใน ส่วนใหญ่จะพบได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม ตัวอย่างที่จะพอเห็นได้ง่าย ๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการทรัพยากรบุคคลเป็นต้น เป็นกระบวนการทำงานที่จะมีความเสี่ยง และความเสี่ยงจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เมื่อหน่วยงานทราบถึงความเสี่ยงแล้ว ต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งระบุ กิจกรรมวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เป็นการควบคุมล่วงหน้า เพื่อให้เกิด ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการทำงานเป็นต้น เมื่อหน่วยงานมีการดำเนินตามกิจกรรมการ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อ นำเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและนำส่งให้กับผู้ประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจำทุกปีจากหลักการของระบบควบคุมภายใน จะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ที่ต้องทำตามกิจกรรมการควบคุมภายใน เพียงแต่ให้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ เข้าใจ ว่าต้องทำเช่นนี้เพราะอะไร ทำทำไม เพื่อเป็นกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่จะต้องใช้ในหน่วยงาน ในการบริหารให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั่นเอง และถ้าพิจารณาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) ระบบควบคุมภายในต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำแผนต้อง มีการวิเคราะห์ วิจัยเป็นข้อมูลประกอบทำแผนให้มีคุณภาพ ใช้ระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยระบุในการประเมินความเสี่ยงด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องหรือไม่ จะเห็นได้ว่าแผนกลยุทธ์ กิจกรรมในการควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญในหน่วยงานและองค์กร ใช้หลักการเดียวกัน เพียงแต่มีวิธีการจัดทำและรายละเอียด ที่แตกต่างกันไปบ้าง และมีเป้าหมาย สุดท้ายร่วมกัน คือ ผลสำเร็จของงานปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้รับความพอใจได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้การจัดระบบการควบคุมภายในเพื่อองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง

 

EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ