กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

สรุปการจัดการความรู้สำนักอธิการบดีปี 2551

สรุปการจัดการความรู้สำนักอธิการบดี
   1. ความรู้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   2. ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ฝึกอบรม

ความรู้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   1. การใช้ Competency ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี [Good Governance]
   3. ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
   4. จัดทำงบประมาณ สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ฝึกอบรม
   1. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากร
   2. การบริหารความเสี่ยง
   3. การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   4. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแนวทางการดำเนินงานในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาและหรือ กลุ่มสาขาวิชามีผลการประเมิน “รอพินิจ” และหรือ “ไม่รับรอง”
   5. การตรวจสอบภายในเครื่องมือสำคัญของ Good Governance
   6. การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2551
   7. การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map)
EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ