กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ :   สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ที่ตั้ง :

 

อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ชั้น 2
140 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ประวัติความเป็นมา :

 

สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานะเทียบเท่าหน่วยงาน ระดับคณะ สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผน และประกันคุณภาพ มีความรับผิดชอบในงานสนับสนุนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วย งานระดับกลุ่มงานจำนวน  8 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ  กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานสารบรรณ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบุคลากร และกลุ่มงานอาคารสถานที่
นอกจากนี้สำนักอธิการบดีได้มีการพัฒนาแนวทางและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและการขยายภารกิจของมหาวิทยาลัยที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งทำให้ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันระบบงานต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี มีระบบสารสนเทศที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ปรัชญา :

 

นำระบบงานมุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี

ปณิธาน :

 

สำนักอธิการบดี มีเป้าหมายในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงภาระกิจที่ ได้รับมอบหมายมีการจัดการสารสนเทศซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนางานด้วยการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ จะคำนึงถึงการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การยอมรับของสาธารณชนมี ความสอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเป้าหมายผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์ :

 

การจัดการโปร่งใส ประสานงานด้วยน้ำใจ ก้าวไปสู่มาตรฐาน คืองาน สนอ.

พันธกิจ :

 

เน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจทุกด้า
ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด นำเทคโนโลยี
ที่ทันมัยมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน  มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ
EVENTSจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ