• alt text

    รายการ กูรูคู่อร่อย ลานมวยครูเสือ วันที่ 22 มี.ค. 56

  • alt text

    การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

  • alt text

    วัดชลประทานรังสฤษดิ์จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม

ลานมวยครูเสือ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

เป้าหมายของโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด

 

         ให้เยาวชนตลอดจนผู้ที่สนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการแสดงดนตรีประกอบการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้สืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้ออกกำลังกายจนร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย สามารถป้องกันตนเองจากบุคคลที่เป็นภัยสังคมได้ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้รักสามัคคีมีความเสมอภาคกันเป็นปรกติสุข สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทย พัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงถาวร