• alt text

    รายการ กูรูคู่อร่อย ลานมวยครูเสือ วันที่ 22 มี.ค. 56

  • alt text

    การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

  • alt text

    วัดชลประทานรังสฤษดิ์จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม

ลานมวยครูเสือ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

วัตถุประสงค์ของโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด

 

         1. เพื่อส่งเสริมสืบสานอนรักษ์เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการแสดงดนตรีประกอบการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทย ทำให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย รักชาติช่วยกันดำรงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมายาวนาน

         2. เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใช้ป้องกันตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง ซึ่งการออกกำลังกายส่งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านยาเสพติดและอบายมุขด้วย”

         3. เพื่อส่งเสริมความสามัครคีในหมู่คณะจากกระบวนการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ครูมวยได้ถ่ายทอด ระบบทีมงานแสดงคีตะมวยไทยที่แสดงเป็นคณะ และเพื่อเสริมสร้างความทัดเทียมในสังคมไม่ว่าเยาวชนจะมาจากครอบครัวระบบใดก็สามารถร่วมโครงการได้ มีความเสมอภาคสามารถได้รับทุนการศึกษาเมื่อร่วมการแสดงโชว์หรือร่วมแข่งขันตามที่โครงการกำหนด