• alt text

    รายการ กูรูคู่อร่อย ลานมวยครูเสือ วันที่ 22 มี.ค. 56

  • alt text

    การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

  • alt text

    วัดชลประทานรังสฤษดิ์จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม

ลานมวยครูเสือ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

ประวัติความเป็นมาของโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด

 

ประวัติความเป็นมา

         ลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ก่อตั้งเมื่อ 23 กรกฎาคม 2542 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยรณรงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัย และให้ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้เยาวชน และพสกนิกรของพระองค์เป็นผู้มีสติ ไม่ประพฤติชั่วปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชดำรัสตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ “เสพยาเสพติดยาบ้าก็โง่” ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์คาเบเรียล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2515 ใจความว่า “…คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้ว จะเกิดความว้าวุ่น พอมีความทุกข์ จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตน เพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่น ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแต่ความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้…”

         และตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ใจความว่า “เราควรปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์ มีจิตใจรักวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเอกลักษณ์ของชาติ รักและห่วงแหนแผ่นดินโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพราะประวัติศาสตร์แต่ละชาติ ทุกชาติเขาก็รัก และถนุถนอมไว้”

         จากพระราชดำรัสฯ และ พระราชเสาวนีย์ฯ ฯพณฯ พลเอกพิจิตรฯ จึงได้วิเคราะห์ปัญหายาเสพติดว่าทำอย่างไร เยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกัลยาเสพติด แนวทางการแก้ปัญหาคือ หาทางให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของเยาวชนเอง และสังคมได้ประโยชน์ด้วย สิ่งนั้นคือการเล่นกีฬา กีฬาอะไรที่สามารถปลูกฝังอุดมการณ์จิตใจให้เยาวชนรักและหวงแหนเอกลักษณ์ของชาติ และหวงแหนแผ่นดิน โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ชาติไทย กีฬานั้นคือกีฬามวยไทยซึ่งคงอยู่กับความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินไทยมาโดยตลอด เพราะเป็นทั้งศิลปะที่เป็นทั้งเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนในการรบปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอด ซึ่งมวยไทยเป็นพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ในสงคราม ป้องกันประเทศตราบจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ พลเอกพิจิตรฯ จึงได้ดำริให้จัดทำโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนหวงแหนกีฬามวยไทยภูมิใจในบรรพบุรุษที่คิดค้นมวยไทยป้องกันตัวเอง และเพื่อช่วยสนองต่อนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยให้เยาวชนใช้เวลาอยู่กับกีฬามวยไทยพลานามัยแข็งแรง ซึ่งเป็นแนวทางไปสู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะให้มีความสามัคคีทัดเทียมกันในหมู่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ปัจจุบันมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตรฯ เป็นประธานโครงการฯ