กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความเป็น File Microsoft Word

ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล)
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตำแหน่งงาน
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ขอส่งบทความประเภท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ(Academic Paper)
  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article)
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)


* กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด<

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
* ให้สอดคล้องกับชื่อบทความภาษาไทย

คำสำคัญ (ภาษาไทย)
* ไม่เกิน 5 คำ

keyword (ภาษาอังกฤษ)
* เป็นคำเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน คำสำคัญ ภาษาไทย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ/ส่งเอกสาร
* ระบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
* โปรดระบุเพื่อติดต่อประสานงาน

e-mail
* โปรดระบุ e-mail ที่ท่านใช้ปัจจุบัน

   
แนบไฟล์เอกสาร
* ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น นับ
จากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความนี้มายังกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีได้คัดลอก
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด และข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้
   
แบบฟอร์มใบสมัครส่งบทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี