แบบประเมินความพึงพอใจ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี “ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 6”
โดย : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2561
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตารางสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2/2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพิธีประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
โดย : สำนักอธิการบดี
เปิดรับสมัครปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2
โดย : คณะรัฐศาสตร์
แบบฟอร์ม ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560
โดย : สำนักอธิการบดี
ร่าง กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ขอเชิญร่วมงาน "ผูกพันวันเก่าๆ คืนสู่เหย้า วิศวกรรมไฟฟ้า"
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
โดย : สำนักอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
โดย : คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค 2-2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี ตั้งแต่ที่ 3 ต.ค.60 - 13 ม.ค. 61
โดย : คณะพยาบาลศาสตร์
สกอ. รับรองหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี
โดย : คณะรัฐศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
โดย : สำนักอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
โดย : สำนักอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 อัตรา
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมวิชาการ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย”
โดย : สำนักอธิการบดี
Wisdom Center: ศูนย์ภูมิปัญญา (อบรมระยะสั้น) นักธุรกิจหญิงจอมลุย / มาดามรถถัง
โดย : สำนักกิจการนักศึกษา
โครงการ “ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”
โดย : คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
โครงการศึกษาดูงาน ณ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โดย : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ
โดย : สำนักอธิการบดี

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :