สกอ. รับรองหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี
โดย : คณะรัฐศาสตร์
ตารางสอบปลายภาค 1-2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เรื่อง การยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
โดย : สำนักอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
โดย : สำนักอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 อัตรา
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมวิชาการ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย”
โดย : สำนักอธิการบดี
Wisdom Center: ศูนย์ภูมิปัญญา (อบรมระยะสั้น) นักธุรกิจหญิงจอมลุย / มาดามรถถัง
โดย : สำนักกิจการนักศึกษา
ตารางสอบกลางภาค 1-2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
โดย : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4ปี) (รอบ 2)
โดย : คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการ “ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”
โดย : คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
โครงการศึกษาดูงาน ณ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โดย : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ
โดย : สำนักอธิการบดี

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :

โดย :