ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
โดย : คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค 2-2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี ตั้งแต่ที่ 3 ต.ค.60 - 13 ม.ค. 61
โดย : คณะพยาบาลศาสตร์
ร่าง กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
สกอ. รับรองหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี
โดย : คณะรัฐศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
โดย : สำนักอธิการบดี