มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Language

กิจกรรม

กิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครู พิธีปลูกจิตสำนึกความเป็นพยาบาล "มอบหมวกและตะเกียงวิชาชีพ" คณะพยาบาลศาสต

สงกรานต์ ตำนานไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ใส่ผ้าไทยย้อนยุค

 • Date : 05-05-2561

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561

 • Date : 04-04-2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและรองผู้ว่า

 • Date :
EVENTSคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.S.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี