มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Language

ภาพกิจกรรม

"ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"
 

งานทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดกลางสวนดอกไม้ จังหวัดตาก

ร่วมบริการ อาหาร ขนม น้ำดื่มฟรี
แก่ ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

มอบด้วย..ใจ ให้ด้วย..รัก ครั้งที่ ๒
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ชนากานต์ ยืนยง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ภาพการ "บริจาคโลหิต"
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

"ย้อนรอยวิถีชุมชน สานศิลป์ถิ่นบัวหลวง"
ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

Concert TONO & THEDUST

  • Date : 09/07/2559
EVENTS / ปฎิทิน

ตารางสอน
เครือข่ายการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
- สาขาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- สาขาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

- สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- สาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

- สาขาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
- สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์

- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

- สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี