รูปถ่าย
  140 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.02-975-6999 FAX.02-979-6728 www.ptu.ac.th
  ใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 25.......

ชื่อผู้สมัคร

  นาย / นาง / นางสาว   นามสกุล   ศาสนา
  MR. / MRS. / MS. NAME / OTHER   LAST NAME
  เลขประจำตัวบัตรประชาชน   วัน/เดือน/ปีเกิด
  บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์  
  ชื่อบิดา   อายุ ปี    ชื่อมารดา   อายุ ปี

ประวัติการศึกษา

  จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
  อื่น ๆ โปรดระบุ
  สายที่จบการศึกษา วิทย์ ศิลป์ วิชาชีพ  
  อื่น ๆ โปรดระบุ
  ผลการเรียนเฉลี่ย   จากโรงเรียน   จังหวัด

สาขาวิชาที่สมัคร

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี*
 
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล*
    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี
 
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
 
  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการสอนอิสลาม

ประวัติเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กู้ต่อเนื่อง กู้รายใหม่ ทุนส่วนตัว  
  สมัครเรียนในหลักสูตร 4ปี เทียบโอน  
  ในภาค ปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์
  ท่านได้รับข่าวสารการสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีจากสื่อใด
  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
  อาจารย์แนะแนว   ชื่อ - นามสกุล
  เพื่อนที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี   ชื่อ - นามสกุล
  อื่น ๆ
         

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  รูปถ่าย 1 นิ้ว ( file .jpg )
  ใบรายงานผลการศึกษา ( file .jpg )
  สำเนาบัตรประชาชน ( file .jpg )
  สำเนาทะเบียนบ้าน ( file .jpg )
  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล) ( file .jpg)
  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีคำนำหน้า ไม่ใช่ นาย/นาง/นางสาว) ( file .jpg )