Language

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยปทุมธานี


 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

           ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและมีหนังสืออยู่ด้านล่าง
           นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้ สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล
หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
ดอกบัวหลวง หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
สายน้ำ หมายถึง พลังความคิด ความไม่หยุดนิ่ง
ริบบิ้น หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ
           ความหมาย รวมของตราสัญลักษณ์มหาวิยาลัยปทุมธานี จึงหมาย ถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ

 

 

สีประจำมหาวิทยาลัยปทุมธานี

สีน้ำเงิน และ สีชมพู มีความหมาย ดังนี้
- สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
- สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ความดีคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์

 

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ต้นปาริชาติ คือ ต้นไม้ประจำสถาบัน
EVENTS

Class Schedule

Faculty of Engineering and Technology

 • Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
 • Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 • Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
 • Bachelor of Science Program in Digital Media Technology

Faculty of Liberal Arts and Education

 • Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
 • Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
 • Bachelor of Education Program in General Science
 • Bachelor of Education Islamic Teaching
 • Master of Education Program in Educational Administion
 • Doctor of Education Program in Educational Administion
 • Master of Arts
 • Doctor of Philosophy

Faculty of Business Administration and Accountancy

 • Bachelor of Business Program in Business Computer
 • Bachelor of Business Program in Management
 • Bachelor of Business Program in Industrial and Logistics Management
 • Bachelor of Accountancy Program
 • Master of Business Administration
 • Doctor of Business Administration Program

Faculty of Nursing

 • Bachelor of Nursing Science Program

Faculty of Law

 • Bachelor of Laws Program in Laws
 • Master of Law
 • Doctor of Law


Faculty of Public Health and Environmental

 • Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Science Occupational Health and Safety
 • Bachelor of Science Environmental Health
 • Bachelor of Thai Traditional Medicine
 • Bachelor of Science Sport Science and Exercise
 • Master of Public Health Program in Heailth Systems Management

Faculty of Political Science

 • Bachelor of Political Science Program Political Science
 • Master of Public Administration
 • Master of Political Science
 • Doctor of Public Administration Program
 • Doctor of Political Science


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี