มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Language

 
EVENTS / ปฎิทิน
แนะนำคณะ / Faculty
เครือข่ายการศึกษา

Faculty of Engineering and Technology

- Mechanical Engineering
- Electrical Engineering
- Industrial Engineering
- Information technology

Faculty of Liberal Arts and Education

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )

Faculty of Business Administration and Accountancy

- Business Computer
- Management
- Industrial and Logistics Management
- Bachelor of Accountancy
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- สาขาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Faculty of Nursing

- สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- สาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Faculty of Liberal Arts and Education

- สาขาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
- สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

Faculty of Law

- Law

Faculty of Political Science

- Political Science


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี