กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 
 
EVENTS
ตารางเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
ตารางสอบ นักศึกษาปัจจุบัน
มปท-1 ใบขอลงทะเบียน
มปท-3 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
มปท-4 คำร้องของลงเกินหน่วยกิต
มปท-5 รักษาสภาพโครงงาน ( Project )
มปท-6 ถอนวิชาเรียน
มปท-7 แบบคำร้องทั่วไป
มปท-8 พักการศึกษา รักษาสภาพ นศ.
มปท-9 คำร้องขอเอกสาร
มปท-10 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มปท-11 คำร้องขอ Transcipt
มปท-13 เปลี่ยนคณะ , สาขา
มปท-14 หนังสือมอบอำนาจ
มปท-15 ใบลาออก
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาโท
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาเอก


  การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  การขอใบรายงานผลการเรียน
  การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  การขอใบเปรียบเทียบผลการเรียน
  การเพิ่ม-ถอน รายวิชา
  การย้ายคณะหรือสาขา
  การรักษาสภาพโครงงาน
  การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง โท-เอก
  การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง ป.ตรี
  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  การลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน
  การลาพักการศึกษา
  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา


ทะเบียนและวัดผล Address : 140. Moo 4. Tiwanon Road.Ban-Klang. Aumpher Muang. Pathunthani 12000. Tel: 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964