กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ภาระหน้าที่หลักงานทะเบียนและวัดผล

งานทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยมีภาระหน้าที่ในการบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา การรับลงทะเบียนเรียน รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น    4 งาน คือ

 1. งานทะเบียนประวัติ
 2. งานตรวจสอบคุณวุฒิ
 3. งานวัดผลและประเมินผล
 4. งานบริการและเอกสารสำคัญทางการศึกษา

รายละเอียดของแต่ละงาน มีดังนี้

 1. งานทะเบียนประวัติ
  1.  รับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ 
  2.  บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา พร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระบบ แยกคณะ/สาขา
  3.  บันทึกการลงทะเบียน
  4.  บันทึกการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน
  5.  บันทึกการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  6.  บันทึกลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน
  7.  บันทึกการเปลี่ยนแปลงสาขา ย้ายคณะ
  8.  การโอนย้ายสถานศึกษา
  9.  บันทึกการพักการเรียน
  10.  บันทึกการลาออก
  11.  บันทึกการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  12.  บันทึกการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 2. งานตรวจสอบคุณวุฒิ
   1. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
   2. แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี
   3. บันทึกผลตรวจสอบคุณวุฒิเข้าระบบ
   4. ร่าง/พิมพ์/ประทับตรา หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิกลับต้นสังกัด
   5. การจำแนกสภาพนักศึกษา (กรณี ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ)
   6. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิก่อนนำส่ง
   7. จัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาให้เป็นระบบแยกเป็นหนังสือภายใน/ภายนอก
 3. งานวัดผลและประเมินผล
   1.  ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
   2.  บันทึกผลการศึกษา เข้าระบบฐานข้อมูล
   3.  แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน
   4.  รวบรวมผลการเรียน โดยการคิดเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคเรียน
   5.  เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการถูกแจ้งเตือนสภาวะรอพินิจแก่ผู้บริหารตามลำดับ เพื่อคัดชื่อออกจากระบบ
   6.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติก่อนจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญาตรี
   7.  จัดพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาตรี
   8.  จัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ
   9.  จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร
 4. งานบริการและเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  1.  จัดพิมพ์ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน
  2.  จัดพิมพ์ใบเปรียบเทียบผลการเรียนกับหลักสูตร
  3.  จัดพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาประจำรายวิชา
  4.  จัดพิมพ์ใบส่งคะแนนสอบ
  5.  จัดเตรียมแบบฟอร์มคำร้อง
  6.  จัดพิมพ์หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา      
  7.  ให้บริการสอบถามข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ทางโทรศัพท์    
EVENTS
ตารางเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
ตารางสอบ นักศึกษาปัจจุบัน
มปท-1 ใบขอลงทะเบียน
มปท-3 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
มปท-4 คำร้องของลงเกินหน่วยกิต
มปท-5 รักษาสภาพโครงงาน ( Project )
มปท-6 ถอนวิชาเรียน
มปท-7 แบบคำร้องทั่วไป
มปท-8 พักการศึกษา รักษาสภาพ นศ.
มปท-9 คำร้องขอเอกสาร
มปท-10 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มปท-11 คำร้องขอ Transcipt
มปท-13 เปลี่ยนคณะ , สาขา
มปท-14 หนังสือมอบอำนาจ
มปท-15 ใบลาออก
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาโท
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาเอก


  การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  การขอใบรายงานผลการเรียน
  การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  การขอใบเปรียบเทียบผลการเรียน
  การเพิ่ม-ถอน รายวิชา
  การย้ายคณะหรือสาขา
  การรักษาสภาพโครงงาน
  การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง โท-เอก
  การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง ป.ตรี
  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  การลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน
  การลาพักการศึกษา
  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา


ทะเบียนและวัดผล Address : 140. Moo 4. Tiwanon Road.Ban-Klang. Aumpher Muang. Pathunthani 12000. Tel: 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964