กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุกัญญา หมู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังอร ยอยรู้รอบ
ตำแหน่ง : งานจัดการเรียนการสอน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพรรัตน์ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : งานหลักสูตรและมาตรฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญจรุง งานรีบเร็ว
ตำแหน่ง : งานตรวจสอบและประเมินผล
EVENTS
140 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 TeL. 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964

จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี