กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

 

บุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ


หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

การแบ่งส่วนงาน

สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. ฝ่ายวิชาการ จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานระดับกลุ่มงานจำนวน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา งานตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
        1.1 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการมีหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารงานประสานงานกับคณะ งานวิทยบริการและสารสนเทศ งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานทะเบียนวัดผล งานบริการวิชาการ งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและงานวิเทศสัมพันธ์ 
                 1.1.1 ดำเนินการและรับผิดชอบในสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
                 1.1.2 วางแผนและปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
                 1.1.3 พัฒนางานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
                 1.1.4 เสนอรายงานต่อกิจการในหน้าที่ต่ออธิการบดี
2. ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับลงทะเบียนเทียบโอน รับรองเอกสาร งานประมวลผลการศึกษา และงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3. ห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดหา รวบรวมและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4. ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัย จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
การวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆ และการประกันคุณภาพการวิจัย ร่วมมือกับคณะวิชา สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานและผ่านการประเมิน 
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และเน้นที่กระบวนการควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพโดยมีสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการมีนโยบายและแผนงานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีคณะกรรมการ/บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมีการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงาน เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยยึดการปฏิบัติตามวงจร PDCA

 

EVENTS
140 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 TeL. 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964

จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี