กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

การจัดการความรู้ สำนักวิชาการ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
 มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
 มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2552
 มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างการพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


         มคอ.2          มคอ.3          มคอ.4          มคอ.5          มคอ.6          มคอ.7 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์


         มคอ.2          มคอ.3          มคอ.4          มคอ.5          มคอ.6          มคอ.7 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


         มคอ.2          มคอ.3          มคอ.4          มคอ.5          มคอ.6          มคอ.7

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

         มคอ.2          มคอ.3          มคอ.4          มคอ.5          มคอ.6          มคอ.7

เอกสารประกอบการบรรยาย

    การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ”โดย ศ.วิจารณ์ พานิช
 การนำเสนอเรื่อง “การนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ” โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์)
 การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่” โดย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
 การนำเสนอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

เอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2552
 เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: แนวคิด และแนวปฏิบัติ” โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์)
 เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา” (มคอ.1) โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
 เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร” (มคอ.2) โดย รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
 เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)” (มคอ.3) โดย รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
 เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)” (มคอ. 4) โดย รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
 เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)” (มคอ.5) โดย อ.วิรัช คารวะพิทยากุล
 เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)” (มคอ.6) โดย ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
 เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)” (มคอ.7) โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
EVENTS
140 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 TeL. 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964

จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี