กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานระดับกลุ่มงานจำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา งานตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

        1. ดำเนินการรับผิดชอบงานในสำนักวิชาการ
        2. วางแผนปฏิบัติงานในสำนักวิชาการ
        3. พัฒนางานของสำนักวิชาการ
        4. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่ต่อรองอธิการบดีและอธิการบดี
        5. ปกครองดูแลบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในสำนักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        6. พิจารณาเสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่ออธิการบดี
        7. ประสานงานกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย
        8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน

        1. ดำเนินการจัดตารางสอนและประสานงาน จัดตารางสอบของทุกภาคเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานงานกับตัวแทนสาขา เลขานุการคณะ เลขานุการสาขา และสำนักทะเบียนและวัดผล
        2. รวบรวมข้อมูลแผนการเรียน ห้องเรียน จำนวนนักศึกษา อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ เพื่อกำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน ดำเนินการตรวจสอบขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม การยุบกลุ่มเรียน วิชาที่เปิดสอน
        3. การจัดตารางสอนส่วนตัวของอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ หลักเกณฑ์และกรอบพันธกิจ
        4. การจัดสอบ ดำเนินการจัดตารางสอบตามปฏิทินการศึกษา และจัดส่งให้สำนักทะเบียนและวัดผล
        5. ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการขอใช้ห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
        6. จัดทำตารางการใช้ห้องเรียนทุกภาคเรียน ส่งมอบฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการติดประกาศหน้าห้องเรียนทุกห้อง
        7. จัดทำประกาศตารางเรียนและตารางสอบ พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
        8. จัดทำประกาศงดการเรียนการสอนและกำหนดวันชดเชย
        9. ดูแลและประสานงานกับประจำและอาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการสอน
        10. ดูแลและประสานงาน รับคำร้องจากนักศึกษาในเรื่องการเรียนการสอนและการสอบ

หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

        1. ดูแลและประสานงานการขอเปิดหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเดิมให้ทันสมัย โดยประสานความร่วมมือกับคณะ/สาขาวิชา เกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ และการดำเนินการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
        2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        3. ติดตามการดำเนินงานและประสานงานกับคณะ / สาขาวิชาเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        4. รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตร
        5. ติดตามและประสานงานการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ตรงตามกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        6. ประสานงานในการจัดทำคู่มือการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา โดยตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรให้ถูกต้องและตรงตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        7. จัดทำรายงานประจำปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
        8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา

        1. ตรวจสอบการเข้าสอนของอาจารย์ ตามตารางสอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        2. ประสานงานการขอสอนชดเชยของคณาจารย์ และเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
        3. รวมรวมและจัดเก็บต้นฉบับข้อสอบฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว จากคณะ/สาขาวิชา
        4. ตรวจสอบและติดตามแผนการสอนและข้อสอบให้ครบทุกวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
        5. ประสานงานและติดตามผลการสอบให้ครบทุกวิชา ในแต่ละภาคการศึกษาให้ตรงตามกำหนดเวลา
        6. รับผลสอบที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
        7. ส่งผลการสอบให้สำนักทะเบียนและวัดผล
        8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

        1. ประสานงานเกี่ยวกับงานบริการวิชาการกับคณะ/สาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
        2. รับผิดชอบงานบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
        3. ดูแลและประสานงานโครงการสหกิจศึกษา กับคณะ/สาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
        4. รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
        5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
EVENTS
140 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 TeL. 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964

จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี