แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

     คำชี้แจง   แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษา ทีมีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ ปรับปรุงการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด


แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ของสำนัก / ฝ่าย มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ปีการศึกษา

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.สถานะ

     

ผู้บริหาร

อาจารย์

นักศึกษา

เจ้าหน้าที่

บุคคลภายนอก

2.หน่วยงานที่สังกัด

     

สถาบัน

คณะ

สำนัก

   

3.ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน

     

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

เดือนละ 2 – 3 ครั้ง

มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน

 
         


รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

   1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
   1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใน รวดเร็วและเอาใจใส่
   1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
   1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม
   1.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

   2.1 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
   2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน
   2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
   2.4 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

   3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ
   3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ใน web site
   3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

   ความพึงพอใจในภาพรวม

     ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )
 • สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.S.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี