Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอ บ้านผือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read Me

การดำเนินงานของผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลในอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม อาเภอน้ายืน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่นอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและ ส่งเสริมครูผู้สอนทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาไพบูลย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพังงูพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนจริยานุสรณ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต 1 อาเภอ เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองดินดา อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ การ บริหารงานวิชาการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกุดเชียงมุน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองครก อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

Read Me

การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านหนองดินดา อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองบัวลาภูเขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชนใน ศูนย์เครือข่ายเมือง 11 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลาภู เขต 1

Read Me

การดำเนินงานการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายแก้ง โนนกาเร็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา ตาบลเก่าขาม อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเก่าขาม อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผุ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนบุเปือย ยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา ตาบลเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อา เภอน้า ยืน สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง ตาบลเก่าขาม อาเภอน้า ยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอาเภอเดชอุดม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน จริยานุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความพึงพอใจของการให้บริการของห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Read Me

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

คุณภาพการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการของสนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบางไผ่ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

แรงจูงใจในการออกกาลังกายของประชาชนที่สนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ปัญหาการปฏิบัติงานธุรการของเทศบาลตาบลบางพลับ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตารวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีอนามัยวัดหูช้าง ตาบลบางคูเวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

แรงจูงใจของนักกีฬาในการเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาล ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สองพี่น้องอาหารไทย จากัด (ประเทศไทย)

Read Me

ปัญหาการปฏิบัติงานธุรการของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนบ้านตึกชุม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเครือข่าย 54 สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ปัญหาการดา เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูกลุ่มลุ่มน้า พระปรง อา เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

Read Me

ความต้องการ การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน มัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัด เทศบาลเมืองบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read Me

การใช้อา นาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนระนองพัฒนา มิตรภาพที่ 60

Read Me

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ ครูโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาที่มีต่อการ บริหารงาน ของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตา บลหินกอง อา เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญจิราธร ตาบลสาโรง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

Read Me

การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน ในโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Read Me

สภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ วัฒนานคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Read Me

การศึกษาความการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท โคห์เลอร์ ( ประเทศไทย ) จากัด (มหาชน) อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม สถานีตารวจภูธรท่าพล อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอ้าน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read Me

การพัฒนาผู้นาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ บริหารส่วนตาบลบ้านเนิน อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Read Me

แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอาจารย์ที่ปรึกษา

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงรากใหญ่ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดบริการสาธารณะขององค์การ บริหารส่วนตาบลบึงบอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

คุณภาพในการให้บริการเขตเทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านโพนงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

Read Me

สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองผือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูโรงเรียนในอาเภอกุดข้าวปุ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read Me

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

การศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ วิทยาคม จังหวัด อ่างทอง โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด แบบหมวกหกใบ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอในการดาเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

Read Me

การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะส่งเสริมการอ่านและเขียนคา เรื่อง การอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read Me

ปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยา อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอิสลามพัฒนา อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Read Me

การบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนปรางค์กู่ ตาบลพิมาย อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาเภอวิเชียร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3

Read Me

การศึกษาสภาพปัญหาการมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

ประสิทธิผลแผนพัฒนาตาบลสามปี ของเทศบาลตาบลดอนตาลผาสุก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลปลาปาก อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Read Me

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Read Me

แนวทางพัฒนาการบริหารงานเทศบาลปลาปาก อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

Read Me

คุณภาพการบริหารงานภาครัฐตามความคิดเห็นของสานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือคลองประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลละอาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือคลองประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลละอาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพูน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตาบลท่าแพ สังกัดเทศบาลตาบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลปากพูน สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลละอาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรกรมการสรรพกาลังกลาโหม สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากเกร็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอาเภอบางซ้าย สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอบางซ้าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การทางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มลาดโพธิ์ทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนองครักษ์ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในกลุ่มโรงเรียนองครักษ์ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก

Read Me

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู กลุ่มวิชาการเมือง ฉะเชิงเทรา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

การทางานเป็นทีมของข้าราชการครูในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาองครักษ์พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

การบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนในกลุ่มอบจ.พัฒนาที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหศรีเสาวภาค อาเภอหนองแค สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มอบจ. พัฒนาที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

แรงจูงใจในการทางานของครูโรงเรียนเอกชนในตาบลสาโรงเหนือ จังหวัด สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ อาเภอบางปลาม้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา อาเภอเสนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในอาเภอลาดหลุมแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตeบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูในอาเภอบางปะอิน ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเจ้าพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน โรงเรียนอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแย้ง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายชายทะเล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

Read Me

การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาอาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมใน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอคลองหลวงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มนครรังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของครูในสหวิทยาเขต สัตตบงกช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอเมือง นครนายก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการ สอนของครู อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนศรียาภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 4

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน ที่ 42 สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Read Me

การศึกษาสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน วัดสาลีโขภิตาราม สังกัดเทศบาลตาบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเครือข่าย 54 สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ธาตุพนม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดโตนด สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความคิดเห็นขอผู้ปกครองต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบา เพ็ญอนุสรณ์) สา นักงานเขต บางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญจิราธร ตาบลสาโรง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม ตาบลแก่งโดม อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบุณฑริก อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนบาง เชือกหนัง (พูนบาเพ็ญอนุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read Me

ทรรศนะของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม ตา บลแก่งโดม อา เภอสร่วงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่าย 54 สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนบ้านบ้านหนองโดดอนเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

การศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนภูกระจาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านสะพุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาแบบร่วมมือโรงเรียนอนุบาล ลานสัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนบ้านตึกชุม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน อนุบาลชื่นชม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน ในอาเภอโกสุมพิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านทิพย์นวด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนเอกชน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Read Me

การดา เนินงานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนอา เภอหนองจิก สา นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี

Read Me

ภาวะผู้นา ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสา นักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา

Read Me

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอาเภอหนองจิก สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี

Read Me

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Read Me

การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

ความคาดหวังของครูผู้สอนต่อผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายหนองนาคา สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดา เนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อา เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอา เภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการ ศึกษาชะแล-ปรังเผล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน วัดสามัคคีธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

การศึกษาการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน กลุ่มการจัดการศึกษาเครือข่ายชะแล - ปรังเผล สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจในการทางานของครูโรงเรียนบ้านไร่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านแก่งหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม ศึกษากาญจนบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม กลุ่มเครือข่ายหนองลู ไล่โว่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

การศึกษาความคิดเห็นการใช้อา นาจของผู้บริหารในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเครือข่ายการจัดการศึกษาท่าขนน – สหกรณ์นิคม – หินดาด อา เภอทองผาภูมิ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอาเภอสังขละบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาญจนบุรี

Read Me

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน โรงเรียนบ้านไร่ อาเภอทองผาภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านไร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน บ้านห้วยกบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอสังขละบุรี สานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยจังหวัดกาญจนบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ปัญหาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลนายูง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

แนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลหายโศก อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานทางการศึกษา ของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

ความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ การบริหารงานบุคคล ในอาเภอกาบเชิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสา คัญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม อา เภอเมืองบึงกาฬ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

Read Me

ปัจจัยที่ทาให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลคานาดี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกว้าง อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน บุ่งคล้าสังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

คุณลักษณะของครูปฐมวัยที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองตอ ตาบลนาสวรรค์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มตลิ่งชัน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูผู้สอน

Read Me

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read Me

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด สา นักงานเทศบาลตา บลนาหนองทุ่ม อา เภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การดา เนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Read Me

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

Read Me

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Read Me

มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความสุขของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตาบลซับสีทอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบัว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา แผนพัฒนาเทศบาลนาหนองทุ่ม

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน ตาบลจัตุรัส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความสุขของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่าย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกชัยภูมิ เขต1

Read Me

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าร้านสะดวกซื้อจังหวัด ชัยภูมิ

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

Read Me

การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อานวยการ สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ ครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ในอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read Me

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ ครูในเขตพื้นที่อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

การศึกษาวินัยของนักเรียนในพื้นที่อาเภอราษีไศล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนราษีไศล ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ทรรศนะของบุคลากรต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนบ้านป่าใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามความคิดเห็นของ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจอก สา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย อา เภอค้อวัง สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read Me

ความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน อาเภอปราสาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองจอก ตาบลคาละแมะ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอพนมไพร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Read Me

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูผู้สอน ในอาเภออุทุมพรพิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบกบ่างถ่อนหนองขุน อาเภอกันทรารมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลผักแพว

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาช่างยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

Read Me

ภาวะผู้นำกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มท่าจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ ในอำเภอเมืองปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในอำเภอเมืองปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของของกลุ่มองครักษ์สามัคคี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน

Read Me

คุณภาพการให้บริการของบุคลกรงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายปิ่นมาลา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

ความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความผูกพันต่อองค์การของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนครรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read Me

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี

Read Me

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสระบุรี

Read Me

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดธัญญะผลอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2

Read Me

การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความต้องการได้รับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลบางพูน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร สถานศึกษาในเครือข่ายไตรวิทยาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถนิ่ : กรณีศึกษา เทศบาลตาบลโพธ์ิกลาง อา เภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๗ (บ้านนาพรุ) อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเครือข่ายเขาพนม อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดระนอง

Read Me

สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน เครือข่ายแขวงปกาสัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการให้บริการงานอาคารสถานที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตา บลดินอุดม อา เภอ ลา ทับ จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการจัด การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตัวอย่าง อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Read Me

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนม่วง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสมรรถนะของครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุดินนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรุดินนา อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตา บลทรายขาว อา เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในไร่ สังกัดองค์การบริหารส่วน ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านลิกี ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่ม เครือข่ายที่ 1 เพชรอันดามัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน บ้านเกาะจา ตาบลเกาะศรีบอยา อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานวิชาการใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการให้บริการงานอาคาร สถานที่โรงเรียนบ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อา เภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านเขากลม สังกัดองค์การบริหารส่วน ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการให้บริการงานอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในไร่ สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการให้บริการงานอาคาร สถานที่โรงเรียนบ้านพรุดินนา ตา บลพรุดินนา อา เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประถมศึกษาในอา เภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสา นักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจามัสยิดมูซอลลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองยาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานของโรงเรียน วังน้าเย็นวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตาหลังใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเกาะจันทร์ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระวิหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

Read Me

การปฏิบัติงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบก อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกสูง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมในการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสาราญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนกระแชงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ปัญหาการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดั่ง อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Read Me

The deciding factor in elections, Chief Executive of the PAO. Phang Khon district. Public areas of Subdistrict Administrative Organization. Phang Khon district, Sakon Nakhon.
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตา บลพังโคนของประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตา บลพังโคน อา เภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง กลุ่ม 2 ที่ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ม.6 (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ไม่ พัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็น ของครูโรงเรียนศรียาภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Read Me

การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Read Me

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

Read Me

การดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านหาดใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษาต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคอกม้า สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ตามนโยบาย ลด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Read Me

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนศรียาภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดบางแหวน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Read Me

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาของโรงเรียนตะแบกวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอหนองบุญมาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2

Read Me

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อา เภอพิมาย สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 1-5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 5 อาเภอเมืองยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนหันห้วยทราย พิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในเขตอาเภอพิมาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

ความต้องการการนิเทศภายในทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาเภอโนนสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 1

Read Me

สภาพและปัญหาการบริหารสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนตาบลเหนือเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ศึกษาการดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล ภูเหล็ก อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Read Me

ปัญหาการนาหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลหนองสอ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

Read Me

กระบวนการพัฒนาองค์การของโรงเรียนยอดนิยมระดับมัธยมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Read Me

การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน เครือข่ายโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read Me

ภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ควบคู่ศาสนาอิสลาม สังกัดสา นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read Me

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอาเภอศรีสาคร สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอศรีสาคร

Read Me

ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองในการดา เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนคลองช้าง เทศบาลเมืองปัตตานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลอิสลาม (กือดาอาเนาะยอ)

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา ทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรม การสอนที่มีประสิทธิผลของครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงาน การศึกษาเอกชน อา เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อาเภอมายอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จังหวัดปัตตานี

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาของของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเครือข่ายจะนะ 5-14 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read Me

ความคิดเห็นของครูวิชาการต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนละแอ-บาโงยซิแน สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านซรายอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงบประมาณในโรงเรียนเครือข่ายบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอาเภอบางซ้าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายอาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2

Read Me

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนทพีึ่งประสงค์ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพลังครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

Read Me

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา อำเภอเสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธาราม เขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางสาย (บางสายประชาสรรค์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

Read Me

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการสอนของครูในโรงเรียนอำเภอเสนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอปากเกร็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครรังสิต

Read Me

ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชน อำเภอธัญบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีเขต 2

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูในอำเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา ในกลุ่มอำเภอบางใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มนนท์วัฒนะ อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระราชวังอำเภอบางปะอิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การบริหารวิชาการในโรงเรียนอำเภอบางซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการทางานของครูโรงเรียนเอกชนในตาบลสาโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู โรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคลอหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Read Me

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Read Me

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอวิเศษชัยชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนนท์วัฒนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอา เภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของครู โรงเรียนในกลุ่มปากอ่าวเจ้าพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มนครรังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Participatory Management of teachers in Elementary Schools Participatory Management of teachers in Elementary Schools Participatory Management of teachers in Elementary Schools Participatory Management of teachers in Elementary Schools Participatory Management of teachers in Elementary Schools Parti
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในอาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

The Implementations of Student Care and Assistance System of Tri Rat Sampan Network Group under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Supervision within the school of administrators according to teachers opinion. Group 9 Network for Promoting Efficiency in Group Management Under the Office of Patumthani Primary Education Area 1
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารตามความเห็นคิดของครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษากลุ่ม 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

The Motivation in Working of Government Teacher Saohai 1 Group School under Saraburi Primary Education Service Area office 1.
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มอำเภอเสาไห้ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2

Read Me

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญ โรงเรียนบ้านโคกสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน บ้านอาเลา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ทรรศนะต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญของโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของ นักเรียนโรงเรียนภายในเขตอาเภอกบินทร์บุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบตารวจที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1

Read Me

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกานันตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การนานโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหนองแซง ในพื้นที่ตาบลหนองกบ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม-โพนทอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรในเขตตาบลหัวปลวก อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ตาบลโพนทอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกธนาคารหมู่บ้าน ในตาบลโคกตูม อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสายตรวจคลองสิบ สถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเหิบ องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนหนองแวงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร

Read Me

Participation of Tambon Administration Organization in education.Basic Waeng Noi District Khon Kaen.
การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น