Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญ โรงเรียนบ้านโคกสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน บ้านอาเลา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ทรรศนะต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญของโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของ นักเรียนโรงเรียนภายในเขตอาเภอกบินทร์บุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบตารวจที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1

Read Me

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกานันตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การนานโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหนองแซง ในพื้นที่ตาบลหนองกบ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม-โพนทอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานสภาเกษตรกรในเขตตาบลหัวปลวก อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ตาบลโพนทอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกธนาคารหมู่บ้าน ในตาบลโคกตูม อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลไผ่ต่า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสายตรวจคลองสิบ สถานีตารวจภูธรหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเหิบ องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read Me

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนหนองแวงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร

Read Me

Participation of Tambon Administration Organization in education.Basic Waeng Noi District Khon Kaen.
การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

Read Me

การบริหารงานโรงเรียนในฐานะเป็นนิติบุคคลของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Read Me

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบลของ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตึก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังขะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอบึงสามพัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในเครือข่าย การจัดการศึกษา ศรีณรงค์ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต2

Read Me

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read Me

ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษากระสัง 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอบึงสามพันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายการ จัดการศึกษาศรีณรงค์ 2 สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

Read Me

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาพลับพลาชัย 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน โคกขมิ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

ปัญหการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหาร

Read Me

ความคิดเห็นต่อบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษากรณี อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

การดาเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของการดำเนินงานสวัสดิการ สังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ศึกษาเฉพาะกรณี : ตาบลหนองบัวอาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หนองบัว อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การศึกษาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เด่นราษฎร์ อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ขอนแตก อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล ศึกษากรณีองค์การ บริหารส่วนตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read Me

สภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอชุมตาบง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีต่อการ บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)

Read Me

ภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกันบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจา จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่

Read Me

คุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read Me

คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจทางหลวง 2 กองกากับการ 8 กองบังคับการตารวจทางหลวง

Read Me

ความคิดเห็นข้าราชการตารวจชั้นประทวนต่อสวัสดิการข้าราชการตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 ชลบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของสานักงานเทศบาลเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read Me

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคารสานักงานของบุคลากร เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี

Read Me

คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read Me

คุณภาพชีวิตการทา งานของพนักงานศูนย์อาหารลา สาลีฟู๊ดเซ็นเตอร์

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการดาเนินงานด้าน สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read Me

การมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงานการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 2 ชลบุรี

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

Read Me

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน นาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

The Moral for working performance for employee of Sampaniang Sub-district Administration Organization, Banpreak district, PranakornsriAyuthaya Province
ขวัญและกำลังใจของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้ำนแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

Read Me

Public satisfaction on the operation of the Tha Chin River conservation project in Nakhon Pathom province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดา เนินงานในโครงการรักษ์ แม่น้า ท่าจีน จังหวัดนครปฐม

Read Me

The need for self-development of personnel in Construction business enterprise
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน องค์กรธุรกิจการก่อสร้าง

Read Me

Satisfaction of shop operators on cleanliness policy at Prarub Klongsong Market, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าต่อนโยบายการรักษาความสะอาด ของตลาดพระรูปคลองสอง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Study of people’s opinions on the policy of Moderate Class, More Knowledge which affecting to the students at Secondary School Case study of The Secondary Educational Service Area Office 3
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

Read Me

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคลในเขตจังหวัดชลบุรี

Read Me

Desired Characteristics of School Administrators of the teachers in Opportunity expansion school in Bang pa in district under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนวันครู 2502 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

The administration using the good Governance Principles of school administrators in Group a city is new Saraburi Educational Service Area Office 2
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read Me

การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

Read Me

Transformational Leadership of School Administrators by Teachers’ Opinion in Group academic 4 Bang Nam Priao 1 Office AreaElementary District Chachoengsao 1.
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในกลุ่มวิชาการที่ 4 บางน้าเปรี้ยว 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

Personnel Administration of School Administrators as Perceived by School Teachers in Tha Chin Songpeenong Group under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

The role of school administrator in promoting the Learning Management of teachers in Lat Lum Kaeo district under Pathumthani Primary Education Service Area Office 1
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในอา เภอลาดหลุมแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Transformational Leadership of Educational Administrators according the Opinion’s Teachers in Amphoe Lam Luk Ka Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
ภาวะผู้นาการเปลยี่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน โรงเรียนอาเภอลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Parent Satisfaction on Education Management of Schools in Ladpothong School Group, Under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มลาดโพธ์ิทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

The Participation of Parents in the Academic Administration of Wat KhlongKhwang school (ChaRoonChon RadBumRung) Under Nonthaburi Primary Education Area Office 2
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการของโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บา รุง) สังกัด สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

Marketing Strategy of Online Products
กลยุทธ์การตลาดสินค้าออนไลน์

Read Me

การส่งเสริมจริยธรรมส่วนบุคคลและทีมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ บริษัท ทีโอที จา กัด (มหาชน)

Read Me

Business Model of the Elderly Care in Pathumthani Province
รูปแบบการดาเนินธุรกิจในการให้บริการดูแลของผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Management Model of Small and Medium toward Learning Organization of Private Hospital in NakornChaiburin Area
รูปแบบการจัดการโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล เอกชนในเขตนครชัยบุรินทร์

Read Me

Business Model of Internet of Things in Bangkok Metropolitan Smart City
รูปแบบการดาเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในกรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะ

Read Me

Competitiveness Advantage Model of Plastic Industry inPhraNakhon Si Ayutthaya Province
รูปแบบการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

A Model of Marketing Management for Business of Packed Rice in Bangkok Metropolitan
ตัวแบบการจัดการการตลาดธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read Me

Marketing Strategy of Skin and Face Care’s Shop
กลยุทธ์การตลาดสถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ

Read Me

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

Read Me

Factors Relating to impacts of Air Pollution on Health of Traffic Police in Bangkok Area
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ ของตา รวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

Criteria for Decision Making in Selecting Local Representative in Bangkok Area
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนระดับท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

THE DEVELOPMENT’ S STRATEGIC IN THE PERFORMANCE OF THE RELATION COMMUNITY POLICE OF METROPOLITAN POLICE DIVISION 3
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตารวจชุมชนสัมพันธ์ ของกองบังคับการตารวจนครบาล 3

Read Me

The Administration Skills Administrators Schools in Amphoe Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอา เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

Read Me

The School Administrators’ Roles on supporting student-centered Instruction of school under Pathumthani Provincial Administrative Organisation
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กรณีจังหวัดลพบุรี

Read Me

รูปแบบการดา เนินงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาด ย่อมในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

Read Me

รูปแบบการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Read Me

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคณะกรรมการในการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตา บลตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

Read Me

ทรรศนะของข้าราชการตำรวจต่อนโยบายการป้ องกันอาชญากรรมของจังหวัด บุรีรัมย์

Read Me

ขวัญและกำ ลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตาบลโคกปี่ฆ้อง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตา บลบ้านเพชร อา เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

คุณภาพการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตา บลตลิ่งชัน อา เภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

Read Me

ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสา นักงานจังหวัดปัตตานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Read Me

ภาวะผู้นำของ กํ านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน อำเภอพระทองคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

Read Me

การบริหารตามหลักจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุพัชชา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดระนอง

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Read Me

ทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การบริหารโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Read Me

การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

Read Me

ความต้องการของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายค่ายพระเจ้าตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Read Me

คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอห้วยแถลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

Read Me

การศึกษารูปแบบการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนเลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านเลิงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ภาวะผู้นา ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ บริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอไพศาลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต1

Read Me

แรงจูงใจในการทางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนโป่งขุนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

Read Me

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เครือข่ายการศึกษาผาแต้ม 14

Read Me

การทา งานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและครูที่มี ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงรักวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านตระมูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มบางบ่อ2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดา เนินงานป้ องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

ความสนใจการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี

Read Me

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยากร) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนาวังศึกษาวิช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน ของโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอห้วยแถลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2

Read Me

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูในอา เภอศิลาลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้าน หนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านบ้านหนองบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนบ้านตระมูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนหวายคา วิทยา ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามความคิดเห็นของครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

ความคาดหวังที่มีต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 14 (ผาแต้ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

บทบาทการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ ผู้บริหารสถานของโรงเรียนกลุ่มบางพลี 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านตบหู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การศึกษาการดำเนินงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหัวดง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียน เป็นสาคัญ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ สังกัดเทศบาลตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การศึกษาภาวะผู้นา ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่องตาซุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสีล้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การศึกษาปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การดา เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโนนแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน วัดบางพลีน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนหนองถ่มวิทยา ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

การศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากันทราศรีปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

Read Me

การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

Read Me

ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

Read Me

การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านของโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนคราชสีมา

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

ภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดา เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเสนางคนิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

บทบาทของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ต่อการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

PARENTS’ SATISFACTION TOWARD EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BETAGROWWITTAYA SCHOOL UNDER NAKHONRATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4.
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเบทาโกร วิทยา สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Read Me

การมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความพึงพอใจของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การบริหารงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

สภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

สภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

สมรรถภาพการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลจอมจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

เจตคติที่มีต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กขั้นพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดสมุทรปราการ

Read Me

การศึกษาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนหนองเทา ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านตระมูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมูลนิธิ วัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของ นักเรียนโรงเรียนภายในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพรหมพิกุลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

การประกันคุณภาพของโรงเรียนบ้านหนองสนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มสัตตะพระวิหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนในอำเภอไพศาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Read Me

การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านป่าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในเขต อำเภอศิลาลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read Me

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

ทรรศนะของพนักงานครูต่อการบริหารงานธุรการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Read Me

การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Read Me

ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Read Me

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อำเภอโขงเจียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read Me

ความต้องการการนิเทศภายในทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอหนองบุญมาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความสุขของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

Read Me

ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก อำเภอสีชมพู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยม ในสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ จังหวัดหนองบัวลา ภู

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสวนศรีวิทยา อา เภอหลังสวน สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Read Me

Administrative Skills of the School Administrators in Bang Ban District under the Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education
ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอบางบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

The Relationship between Academic Leadership of School Administrators and Internal Quality Assurance of Basic Education Schools under the office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Educational Service Area 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ประถมศึกษาในอำเภอคลองหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

School Administrators, Characteristics Desired by Teachers opinion in Lat Bua Luang under Phra Nakhon si Ayutthaya Primary Education Service Area office 2
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูในอาเภอลาดบัว หลวงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Parent’s Satisfaction with Academic Administration of Wat Klong Kwang School (Charoonchonratbumrung) Under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service Area 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

The Participation in Educational Management of Sungaumwittaya School Under the Office of Patumthani Primary Education Area 1
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังข์อ่าวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขค 1

Read Me

An opinion of teachers foward the academic leadership of school administrators in Bangyai District school network Nonthaburi
ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนเครือข่ายอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Read Me

The Satisfaction of Teachers on the Schools Administration in Bangbuathong, Nonthaburi.
ความพึงพอ ใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Personnel Administration Accordance with Good Governance Of Administrator School Under Pranakorn Sri Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Supervision within the school of administrators according to teachers opinion. Group 9 Network for Promoting Efficiency in Group Management Under the Office of Patumthani Primary Education Area 1
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารตามความเห็นคิดของครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา กลุ่ม 9 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

The Motivation in Working of Government Teacher Saohai 1 Group School under Saraburi Primary Education Service Area office 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มอาเภอเสาไห้ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของครู โรงเรียนในกลุ่มปากอ่าวเจ้าพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

The using of Information Technology in Academic Administration in School Network 1 under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

The Management by Standard of Operations of Child Development Center Lat Lum Kaeo District Pathum Thani Province.
การบริหารจัดการตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Work Motivation of Teachers in Cluster 6 Schools, Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Administrative Skills of School Administrators by Teachers’ Opinions in Buengkum District School under Bangkok Metropolitan
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

The Relationship between Student Affair Administration and Characteristic’s Students in Suan Tepparat Thipatai School Consortium Under The Secondary Education Service Area Office 4
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

Creative Leadership of School Administrators Network Group 4 Office of Patumthani Primary Education Area 1
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Parent Satisfaction on School Administration of Wat Kradongthong (Phiboonprasit)under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนวัดกระโดงทอง )พิบูิประปิทบพิ( ปังกัดปานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุบยา เขต 2

Read Me

The Implementations of Student Care and Support System of Extra Large Schools Vibhavadi School-Cluster Campus under the Secondary Educational Service Area Office 2
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

Academic Leadership Of School Administrators In Pathum Benja School Cluster Campus Under The Secondary Educational Service Area Office 4
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4

Read Me

Creativity Leadership of School Administrators of Development Group 5 Schools under Nonthaburi Provincial Administrative Organization
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Administrators’ Leadership as Perceived by Teachers in Schools under Pakkred Municipality Nonthaburi Province
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Environmental Management Contributed to Learning of School Administrators in Amphoe Lat Bua Luang under the Ayutthaya Primary EducationService Area Office 2.
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอลาดบัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Motivation in Working of Teachers in Nakorn Rangsit Group School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกลุ่มนครรังสิต สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

The Development of Teacher Ieadership Indicators in General Education Section of PhraPariyattidhamma Schools
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

Administration According to Good Governance of Schools under Nakhon Si Ayutthaya Municipality
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนระเบียบวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Academic Administration of School Administrators in Educational Opportunity Expansion under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

The Development of Student Care System Management Model Secondary school in SakaeoProvincial Administrative Organization
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Read Me

Self-development Needs of Teachers in School of Pak Oaw Chaophraya Group Under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1
ความต้องการพัฒนาตนเองของครูกลุ่มโรงเรียนปากอ่าวเจ้าพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

Parental involvement in student learning encouragement of students in of Wat Talad (Udomwithaya) School under the Phranakhon Si Ayutthaya primary education service area office 2
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวัดตลาด ( อุดมวิทยา ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Teacher Satisfaction on School Administrators’ Administration in Amphoe Sena under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอเสนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

The desirable governance model of Buddhist dissemination for Sangha administrative region 12
รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค 12

Read Me

Parents’ Participation in the Implementation of the Student Care and Support System in Buakaewkesorn School under the Secondary Educational Service Area Office 4
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

Strategy for School Based Management of the Schools under the Local Administrative Organization in Local Educational Province Zone 3
กลยุทธ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 3

Read Me

The Application of Authority of School Administrators in Suan Thepparattipathai School Consortium under the Secondary Education Service Area Office 4, Pathum Thani Province
การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Application of Good Governance in Administration of School Administrators in Suan Thepparattipathai School Consortium under the Secondary Education Service Area Office 4, Pathum Thani Province
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Mix of Seaweed fried and dried in Nonthaburi Province
ส่วนประสมการตลาดสาหร่ายทอดกรอบและอบแห้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Utilization of Informational Technology in Academic Administration of the Watkhienkate School under the Pathumthani Primary Educational Service Area 2 Office
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Marketing Mix of Dietary Supplement Foods of Elderly in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพระราชวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2

Read Me

Marketing Mix of Robinson Department Store Rama9 Branch Customers
ส่วนประสมการตลาดลูกค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9

Read Me

พระครูภัทรรัตนคุณ
ปัจจัยที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของวัดในจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว

Read Me

Purchasing Decision Behavior of Consumer on Goods in Tesco Lotus Department Store Pathumthani Province
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้าง เทสโก้โลตัส จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การตัดสินใจซื้อสินค้า และความภักดีของผู้บริโภคใน ห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัด ปทุมธานี

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Balanced Leadership : Leadership Model in 21th Century
ภาวะผู้นาสมดุล : รูปแบบของผู้นาในคริสต์ศตวรรษที่ 21

Read Me

Public satisfaction on the operation of the Tha Chin River conservation project in NakhonPathom province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดา เนินงานในโครงการรักษ์แม่น้า ท่าจีนจังหวัดนครปฐม

Read Me

Satisfaction of the public toward the work performance of the Police Monitoring and Monitoring Committee Case study Saimai Police Station, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ ( กต . ตร ). กรณีศึกษา สถานีตารวจนครบาลสายไหม

Read Me

การบริหารจัดการที่ดีของบริษัท ฟิ วเจอร์ มาสเตอร์ จา กัด

Read Me

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนาจะหลวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนในโรงเรียนนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุ่งคา สา นักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนน้าขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดา เนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนาคา วิทยา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของเครือข่ายสถานศึกษาป่าโมงนาส่วงนาเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็น ของครูในโรงเรียนนาจะหลวย อา เภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ทัศนะของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านสาโรงคุรุประชาสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

Read Me

การนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของ สถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนหนองเม็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ บริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอ โคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนร่มเกล้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตา บลกุดหมากไฟ อา เภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารและคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนน้าพุงจัดระเบียบวิทยา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Read Me

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Read Me

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ตามเพศและวุฒิการศึกษา

Read Me

การจัดปัจจัยบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตาบลโพนแพง จังหวัดนครพนม

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Read Me

การสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

การพัฒนาทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่งโพน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

บทบาทผู้บริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

คุณภาพการจัดการงานวิชาการของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

Read Me

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู อาเภอวังหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง จังหวัดนครพนม

Read Me

แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Read Me

การพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา อาเภอชานุมาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

การสนับสนุนงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Read Me

แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Read Me

บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

Read Me

สภาพการดาเนินงานและปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน น้าพุงจัดระเบียบวิทยา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Read Me

คุณภาพการจัดการงานวิชาการของโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ประสานงานอาเภอหนองไผ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read Me

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน สุวรรณภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครู ในโรงเรียนร่มเกล้า อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

บทบาทการเป็นภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Read Me

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคัน อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสิ่งแวดล้อมทางการ ศึกษาในโรงเรียนบ้านน้าคาน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 1

Read Me

แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาลตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read Me

การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอาเภอ พัฒนานิคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2

Read Me

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบโครงงานโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Read Me

การบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ท่าหลวงสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

การบริหารเวลาในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสุวรรณภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลบางหมาก จังหวัดชุมพร

Read Me

An opinion of teachers foward the academic leadership of school administrators in Bangyai District school network Nonthaburi
ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนเครือข่ายอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Read Me

The Satisfaction of Teachers on the Schools Administration in Bangbuathong, Nonthaburi
ความพึงพอ ใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

The implementation of Good government principles to manage Nuangluang Subdistrict Administration Organization, Nakornsawan Province
การนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

Read Me

The Compliance of Security law in construction work of Siridamrong Engineering Co., Ltd.
การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้างของบริษัท ศิริดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Read Me

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Satisfaction of shop operators on cleanliness policy at Prarub Klongsong Market, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าต่อนโยบายการรักษาความสะอาด ของตลาดพระรูปคลองสอง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Moral for working performance for employee of Sampaniang Sub-district Administration Organization, Banpreak district, Pranakornsri Ayuthaya Province
ขวัญและกำลังใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

Employee opinion on tourism policy of travel agencies in Bangkok and Metropolis
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายการท่องเที่ยว ของบริษัทนำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read Me

The Attitude of the people towards the Headman’s performance in local development at Bang Prahan District, Pranakorn Si Ayuthaya Province
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

Inspection of construction companies according to the policy of Pathum Thani Provincial Administrative Organization
การตรวจรับงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตามนโยบายขององค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Public satisfaction towards the service of Chinese table according to government policy of food standards
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโต๊ะจีนตามนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร

Read Me

คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Read Me

The satisfaction of students at Thepsatri Rajabhat University, Lopburi province. Regarding to policy to controlthe distribution of alcoholic beverages.
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อนโยบายควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Read Me

The perception of Thai tourists toward the perception of Thai tourists towards tourism policy at SamutSakhon Province
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อนโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร

Read Me

Public opinion towards the environmental policy
ความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม

Read Me

Public Opinion of the people towards the Administration of Singha Sub-district Administration Organization. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

Success in the Social Development of Thai Boxing Sport Funded Enterprise : A Case Study of Thai Boxing yard Project against drugs Abuse
ความสาเร็จในการพัฒนาสังคมขององค์กรรับทุนกีฬามวยไทย : กรณีศึกษาโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ลานมวยครูเสื

Read Me

Factors affecting the consumption of pirated goods in the MBK area Silom and Pratunam
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดโรงเกลือนวนคร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อนโยบายด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Read Me

Morale towards the Performance of Military Officials
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัด

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Satisfaction of the Elderly towards the Elderly Welfare at BuengYeeTho Municipal AmphureThanyaburi, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read Me

People’s Opinion toward solid waste management in Ratniyom Subdistrict Administrative Organization, Sainoi District, Nonthaburi Province
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Public Opinion on Solid Waste Collection Service Of the Klong Sam Subdistrict Administrative Organization, Klong Luang Distinct, Pathumthani Province Advisor
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความต้องการของประชาชนในการรับบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

PEOPLE’S SATISFACTION TOWARDS THE SERVICES OF SANANRAK TOWN MUNICIPALITY THANYABURI DISTRICT PATHUM THANI PROVINCE
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลคู้สลอด อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

Satisfaction of the public toward the work performance of the Police Monitoring and Monitoring Committee Case study Saimai Police Station, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) กรณีศึกษาสถานีตารวจนครบาลสายไหม

Read Me

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี

Read Me

The need for self-development of personnel in Construction business enterprise
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจการก่อสร้าง

Read Me

The application of The application of good principles towards the unit of separate security keypeople at Royal guard Department
การนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้กับหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจำกรมราชองครักษ์

Read Me

Factors motivating the performance of commissioned officers.Department of military forces Royal Thai Armed Forces Headquarters
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน สังกัด กรมกาลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Read Me

The Attitude of employee toward company management system of Chrystal View Windows and Doors Co., Ltd
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวัสดิการของบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ตามนโยบายของภาครัฐ

Read Me

The implementation of principle good governance to manage the Po-Sa Sub-district Administration Organization, AmphureMuang, Angthong province
การนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้กับเทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Read Me

People Satisfaction toward service on employee of the Land office at Pakkred branch, Nonthaburi Province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานสำนักงานที่ดิน สาขาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

The Model of Using Good Governance in School Administration under the Vocational Education Commission of Colleges in Three Southern Border Provinces
รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read Me

ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Attitude of employee toward company management system of Chrystal View Windows and Doors Co., Ltd.
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวัสดิการของบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ตามนโยบายของภาครัฐ

Read Me

The satisfaction of people towards the volunteer performance in Public health at TambonKlongnueng, KlongLuang District, PathumThani Province
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลท่าโขลง ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Satisfaction of the residents towards the service in accordance with government policies in Phamee Mansion
ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการบริการในภามีแมนชั่น บริษัท รัชพฤฒ จากัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Satisfaction of shop operators on cleanliness policy at Prarub Klongsong Market, Pathumthani Province
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าต่อนโยบายการรักษาความสะอาด ของตลาดพระรูปคลองสอง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The satisfaction of students at Thepsatri Rajabhat University, Lopburi province. Regarding to policy to controlthe distribution of alcoholic beverages.
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อนโยบายควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Read Me

PEOPLE’S SATISFACTION TOWARDS THE SERVICES OF SANANRAK TOWN MUNICIPALITY THANYABURI DISTRICT PATHUM THANI PROVINCE
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3

Read Me

Relationships Between Transformational Leadership and The Effectiveness of School in the Trairat Relationships Group School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Relationships Between Leadership and Role of School Administration Suanluang District Office under Bangkok Metropolitan
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับบทบาทการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Student Care-Taking System Performance in Sriput Schools Group under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

Quality of Life in Working of Teachers in Sriput Schools Group under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

Role of Schools for Supporting Moral and Ethic Students in Sriput Schools Group under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

Motivation in Working of Teachers in Sriput Schools Group under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

Decision of Students on Application in Schools Central Institute for Vocational Education 1 Office of Vocational Education Commission
การตัดสินใจของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

Parents’ Opinions toward Teaching and Learning Administration of Nakdee Anusol School under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

ความเครียดในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มหัวโพธิ์-ศรีสาราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

Buddhis Oriented Schools Administration in Sriput Schools Group under Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read Me

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

Learning Resource Management of School Administrators in Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 3, Ayutthaya Province
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชนในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

Motivation in Working of Teachers Amphoe Latbueluang School under Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอำเภอลาดบัวหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Classroom Research administration strategies of teachers in basic level education school in Yala Province.
กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดยะลา

Read Me

Administrational Strategies Using Sufficiency Economy Philosophy Policy in The College of Vocational Education Commission in Three Southern Border Provinces
กลยุทธ์การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read Me

Strategy for Strategic Leadership Development of Basic School Administrators in the Three Southern Border Provinces
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read Me

Marketing Mix of Instant Coffee 3 in 1 Consumers in Nonthaburi Province
ส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภค กาแฟสาเร็จรูปทรีอินวันในจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Mix of Siam Drinking Water in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดของน้าดื่มตราสยามในจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Communication and Marketing Mix of Skin Care Lotion in Bangkok Metropolitan
ส่วนประสมการตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์โลชันบารุงผิวในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

Satisfaction on Marketing Mix of Service User at Automobile Service Center in Bangkok Metropolitan
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดผู้เข้ารับบริการศูนย์บริการรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

Marketing Mix of Materials and Equipment for Mushroom Cultivation of Thai Biotech in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดวัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดของ ร้านไทยไบโอเทค ในจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Mix of Dietary Supplement Foods of Elderly in Nonthaburi Province
ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Marketing Mix of Supplementary Food Product from Mushroom Anon Biotech Farm in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเห็ด ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Purchasing Decision Behavior of Consumer on Goods in Tesco Lotus Department Store Nonthaburi Province
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้าง เทสโก้โลตัส จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Managerial Competency Development Model for Healthy Beverage Businesses Organization Employee in Thailand
ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ สาหรับบุคลากร ขององค์กรธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

Read Me

Successful Business Operating Approach of Green Industry Manufacturing Pathumthani Province
แนวทางความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวของ โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Corporate Social Responsibility of Real-estate Business Operation Company Group in Bangkok Metropolitan
การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Read Me

Credit Risk Management Model of Bangkok Bank Limited (Public) Company
ตัวแบบการจัดการความเสี่ยงการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Read Me

Purchasing Decision Behavior of Consumer on Goods in Tesco Lotus Department Store Pathumthani Province
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้าง เทสโก้โลตัส จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Motivation Affected on Performances of Siam Commercial Bank Public Co., Ltd., Head Office Staffs, Rachayothin
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ รัชโยธิน

Read Me

Marketing Mix on Buddhist Ritual Items, Bangna District, Bangkok Metropolitan.
ส่วนประสมทางการตลาดสังฆภัณฑ์ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Read Me

Marketing Mix of Facial Cosmetic for Men in Bangkok Metropolitan
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางบารุงผิวหน้าชายในกรุงเทพมหานคร

Read Me

Marketing Mix of Seaweed fried and dried in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดสาหร่ายทอดกรอบและอบแห้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing factors of handbag in Online Market
ปัจจัยการตลาดกระเป๋าสะพายในตลาดออนไลน์

Read Me

Marketing Factors of Automobile Consumers in Pathumthani Province
ปัจจัยการตลาดรถยนต์นั่งของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Mix of Dietary Supplement Foods of Elderly in Pathumthani Province
ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Marketing Mix and Marketing Communication of Skin Care Lotion
ส่วนประสมการตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์โลชันบำรุงผิว

Read Me

Internal Efficiency Communication Performance of National Science and Technology Development Agency
ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารภายใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read Me

Marketing Factors of Ice Sag Consumers in Pathumthani Province
ปัจจัยทางการตลาดผู้บริโภคน้ำแข็งบรรจุถุง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Customers’ Marketing Mix of Robinson Rachada Department Store.
ส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดา

Read Me

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอำเภอสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

The parental participation in the administration of Watchumponnikayaram School, Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดชุมพลนิการาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Desirable Characteritics of the School Administrators According in the Palace Teacher’s Opinions Group School Under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Office Area 2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนกลุ่มพระราชวัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Parents’ Participation in Student Care-Taking System Performance of School Banbanglen (Banglenwittayakan) under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

Read Me

The Creative Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers Amphoe Ongkharak under the Office of Nakhonnayok Primary Educational Service Area
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อำเภอองครักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

The Quality of Life in Working of Teachers in Schools Banglane Group under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนบางเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

Read Me

Academic Administration of Educational Opportunity School under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1
การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Read Me

The Academic Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers under Bangkok Metropolitan Laksi District Office (Cluster 29)
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตหลักสี่ (เครือข่ายที่ 29)

Read Me

Job Satisfaction of School Teachers in Muang Nakhon Pathom District under Nakhon Pathom Municipality
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอเมืองนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

Read Me

Relationships Between Transformational Leadership of School Administrators and Teaching Efficiency of Teachers in the Trairat Relationships Group School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

The Implementations of Student Care and Assistance System of Cluster 6 Schools, Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 1
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Factors motivating the performance of commissioned officers.Department of military forces Royal Thai Armed Forces Headquarters
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Read Me

ความต้องการสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุในตำบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read Me

EFFECTIVENESS PERFORMANCE OF PERSONNEL OF BANGPOON SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจกองวินัย สานักงานตำรวจแห่งชาติ

Read Me

Teachers’ Satisfaction toward the Academic Administration in Ongkharak Group 1 under Nakhon Nayok Primary Educational Service Area Office
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในกลุ่มโรงเรียนองครักษ์ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

Parent’s Satisfaction towards Educational administration of Chao Phraya School Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Area 2
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเจ้าพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนนทบุรี

Read Me

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาเภอบางบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

Read Me

OPINION OF PERSONNEL OF BANGPOON MUNICIPALITY TOWARD APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE ADMINISTRATION OF BANGPOON MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, PATHUMTHANI ROVINCE
ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตำบลบางพูนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางพูน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Parent’ Participation in Education Management of School Administrators as perceived by Teachers in Promotion Network Management Efficiency Group 4 under Pathumthani Primary Education Service Area Office 1
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 4 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

Insructional Leadership of School Administrators in Lat Lum Kaeo district under Pathumthani Primary Education Service Area Office 1
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Read Me

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาเภอคลองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Read Me

ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Problem the administration child development centers under the government Local Huay Yod district of Trang province
สภาพปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read Me

The Academic administration of the Child Development Center under. Local administrative organizations Trang
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

Read Me

The Empowerment of community education centers Children under the Tambon Administrative Organization Trang.
การเสริมสร้างพลังอานาจของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดตรัง

Read Me

State participation in the management of schools using school-based child development centers. Under the Local Government Sikao Trang.
สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Read Me

The Role of school administrators in the use of local knowledge Teaching and learning in secondary schools. Secondary Educational Service Area Office, Area 13 Trang
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดตรัง

Read Me

The Operations according to the principle of sufficiency economy in elementary school, MuangTrang district Trang primary educational service area office 1
การดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมืองตรัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

Read Me

Desirable characteristics of teachers in the opinion of parents in the center Child development under the Local administrative organizations district Huay Yod Trang Province
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูตามทัศนะของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read Me

Study the learning that early childhood development. The Child Development Centre under the local government. Sikao district Trang Province
การศึกษาการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เขตอา เภอสิเกา จังหวัดตรัง

Read Me

Problem management using a database of basic education institutions school network Wang Wised. Area Office primary and secondary education Trang zone 2.
สภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read Me

Operational issues of quality assurance within the Child Development Center Under the Local Government Trang
ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง

Read Me

Level of performance in accordance with professional standards of the teaching profession Network Wang Wised Office Area Elementary Trang district 2
ระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบ วิชาชีพครูในเครือข่ายวังวิเศษ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

Read Me

The Desirable characteristics of school administrators as perceived Teachers network Rassadanukul Primary Educational Service Area Office 2 Trang.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนในเครือข่ายรัษฎา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read Me

Behavior administration Education, contributing to the ASEAN community The administrators Secondary Trang Province
พฤติกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

Read Me

Factors towards the decision of parents to send their children to school Primary Under the Municipal Mueang Krabi
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

Read Me

The Opinions of teachers towards the promotion of music capabilities in Huai Yot district of Trang province
ระดับความคิดเห็นของครูต่อสภาพการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีในสถานศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Read Me

Factors affecting the effectiveness of the administration of child care centers Under the Local administrative organizations Na YongTrang Province.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read Me

Effective management of early childhood education, child development centers in Sikao Trang, in the opinion of the board of directors of Child Development Centers
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอา เภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามทัศนะของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Read Me

Satisfaction of teachers with the academic administration of the school Secondary Huay Yod district In Trang Province
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มัธยมศึกษาในอาเภอห้วยยอ จังหวัดตรัง

Read Me

The Expectations of parents towards education in early childhood development center Children under the local government Na Yong, Trang.
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารโรงเรียนเขตคุณภาพ ที่ 17 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดโป่ง อาเภอบางละมุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดโป่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

Read Me

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านเขาตะแบก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบางละมุง 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้าตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดโป่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

How to Study Satisfaction Level of Teachers upon Administrative Leadership of Education Administrators in Basic Education School, Office of Secondary Educational Service Area 31
การศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้ปฎิบัติการสอนต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

Parent Expectation toward Academic Administration of Bangkrathumpittayakom School under the instructions of The Secondary Educational Service Area Office 39
ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Read Me

How to Use Information Technology for Administration in Basic Educational Shools, Nonsong District under office of Nakhon Ratchasima Primary Educatnal Service Area 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอโนนสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

Student Parent Satisfaction towards Academic Education Administration of Plapakwittaya School The Secondary Educational Service Area Office 22
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา ด้านวิชาการของโรงเรียนปลาปากวิทยา สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Read Me

Participation for Education School Administration of Committee in Basic Education schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Participation of Education Committee in Basic Education Schools, Lumtamanchai District Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 7
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอลาทะเมนชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

Academic administration problem of school in center for Development studies Damjanaut Mungprasat, Nakhonratchasima educational service area office 1
สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

Satisfaction of parents for early childhood education Child Development Center of Tanaka District Administrative Organization Sawang Daen District Sakon nakonn
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตาบลตาลโกน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Read Me

Creative Leadership of School Administrators in Nawawattana under Pathumthani Primary Educational Service Area office 2
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มนววัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

Read Me

Satisfaction for Operation of Teachers in Basic Educational Schools KaengSamamemang 1 Educational Center, under Office of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 6
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาแก้งสนามนาง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

How to Use Information Technology for Administration of Administrators in Basic Educational Schools, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

How to Operate Administration according to the Standard Criteria of Administrators in Basic Educational school, Office of Nakorn Ratchasima Primary Educational Service Area 1
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

School Technology and Information Management Under the management of Sakon Nakhon Provincial Administration Organization.
การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Read Me

How to Formulate Knowledge within Basic Education School,Network Center for Educational quality Development, Sida 1 , Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational service,Area 6
การจัดการความรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

The Image of Santichon Islamic School According to Parent Perception
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนอิสลามสันติชน ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน

Read Me

Human Development Center Development Local government organization in Sawang Daeng District Sakon nakonn
การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในอา เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Read Me

School Administration as Perceived by Secondary School Teachers in the Ploypailin School Association Committee under the Secondary Educational Service Area Office 8
การบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Read Me

How to Study Satisfaction Level of Teachers upon Administrative Leadership of Education Administrators in Basic Education School, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 7.
การศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการมีภาวะผู้นาทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

Read Me

Personnel Administration According to Good Governance of Educational Schools Administrators in Mahachai Schools Group under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Read Me

Desired characteristics of school administrators based on the viewpoints of the teachers in Songpeenong district under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอาเภอสองพี่น้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

How two Mobilize Educational Resources of Basic Educational School, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 1
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

Read Me

Personnel Development of Basic Education Institutions in Educational Networking Center 17 under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Area Zone 2
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Read Me

How to lmplement the System of taking Care Students of Basic Educational Schools under Nakhon Ratchaeima Provincial Adminestrative Organization
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Capability for Academic Administration in Early Childhood level of Administrators in Basic Education School, Network Center for Educational Quality Development, Khong 4, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คง 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

How to Use Schools as Base For Administration in Basic Educational Schools, Network Center for Educational quality Development, Sida 1, under Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สีดา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6

Read Me

Motivation in work performance of Phu Din Dang Witthaya school teachers. Under the management of Sakon Nakhon Provincial Administration Organization.
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Read Me

Academic Administration in the Basic Educational Schools under Office Of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

Creative Leadership of School Administrators of the Schools in Romklao Group under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Area Office 2
ภาวะผู้นาสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

Personnel Management in the Basic Educational Schools, Kaeng Samamemang District under Office of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 6
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

Problems of Instructional Management of Teachers in Private Islamic School, Nonthaburi Primamy Educational Sevice Area Office 2
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 2

Read Me

Decision Making of Parents for Sending their Children to Study inMunicipality School 2 (Associate Cooperative), Buayai District, Nakhon ratchasima Province
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Operation on Financing and Accounting in Basic Education schools Unde Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
การปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

The Desired Characteristics of School administrators In Amphoe Mueng Samutsongkhram Province School under Secondary Education Service Area Office 10
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ ในอาเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Read Me

The Ethics Professional School Administrators Performance in the Srinakarin Schools Association Committee under the Secondary Educational Service Area Office 2
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

Transformational Leadership of Educational Administrators under the Opinion ’s Teachers in the Pathumbenja School Association Committee under the Secondary Educational Service Area Office 4
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

Team Work of Teachers in the Eastern Bangkok School Association Committee under the Secondary Educational Service Area Office 2
การทางานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

Relationship between Participative Management and Academic Operation of the Schools in Romklao Group under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Area Office 2.
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดาเนินงาน ด้านวิชาการในกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

School Administration the according to Principles of Good Governance of School Administrators in Secondary School of Lopburi province under the Secondary Education Service Area Office 5
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา ในจังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5

Read Me

Educational Management for Early Childhood Level in Small Children Center, Local Administrative Organizations, Nonsoong District, Nakhon Ratchasima Province
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองท้องถิ่น อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Curriculum Administration of Basic Educational Schools, Group 4, The Schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Participation for Education School Administration of Committee in Basic Education schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Read Me

Teachers Opinion Toward Academic Administration of School Administratorsin School Group the Secondary Education Network for Higher Education in Samut Songkhram Province, School under Secondary Education Service Area Office 10
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Read Me

Internal Supervision of Basic Education School,Network Center for Educational quality Development, Sida 1, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational service,Area 6
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

Parents’ Satisfaction upon Administration of Basic Educational Schools, Danchang Sub-district, Buayai District, Office of Nakohn Ratchasima Primary Educational Service Are 6
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาบล ด่านช้าง อาเภอบัวใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6

Read Me

Satisfaction of students’ parents upon Educational organization in Basic Education Schools, Network Center for Educational Quality Development 1,Nondaeng District, Office of Na khon Ratchasima Primary Educational Service Area 7
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 อาเภอโนนแดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

Read Me

personnel Management in the Basic Educational schools Office of Secondary Educational Service Area 31
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Read Me

Insructional Leadership of School Administrators in Nawawattana under Pathumthani Primary Educational Service Area office 2
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มนววัฒนาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Health Promotion in the Basic Educational School, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Area 6
การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

Teachers’ Satisfaction with Academic Administration of Development Teacher Power Group School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มพลังครู พัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Supervisory Performance in Basic Educational Schools under Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

Satisfaction of Teachers upon Administration of School Being Network Group for Educational Quality Development, Sida 1, Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 6
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษาสีดา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6

Read Me

The participation of parents for the instructional development in primary level of Anuban Phon thong School in Roi -Et Primary Educational Service Area Office 3.
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Read Me

Management of the Child Development Centers of the Local Administration Organizations in Subdistrict municipality in Bang Pa In district. Phanakorn si Ayutthaya Province
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

People opinion toward the services of Maesai Immigration checkpoint Chiangrai Province
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Read Me

The trend of law about abortion along section 305 Of the Criminal Code
แนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฏหมายอาญา

Read Me

Transformation Leadership of School AdministratorsasPerceived by Teachers in BurapaSaraburi School-Cluster Campus under the Secondary Educational Service Area Office 4
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

The desirable characteristics of the teacher as perceived by students in Wat KhlongKhwang (ChaRunChonRatBamRung) Service Area Office Primary Education Nonthaburi zone 2
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

Teachers’ Satisfaction toward the Academic Administration in School Group MahachulaNetwork, PhraNakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายมหาจุฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Read Me

The role of school administrators in promoting instructional management of teachers in the 49th school cluster, Khlongsamwa District Office, under Bangkok Metropolitan Administration
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มโรงเรียนที่ 49 สานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

The Relationships of School Administrator Transformation Leadership and School Effectiveness in Nakhon Rangsit School Network under PathumThani Primary Educational Service Area Office 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

The Implementation Sufficiency Economy Philosophy into The PrivateSchools AdministrationAmphoeThanyaburi under Pathumthani PrimaryEducational Service Area 2
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนอำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Parents’s Decision to Support Children to School in Wattabantherngtham School Nonthaburi Provincial Administrative Organization
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

The Opinions on the Teaching and Learning Arrangement of the Health and Physical Education Subject of Teachers at schools in affiliation of SarasasWitaedRatchphruek
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในเครือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

Read Me

The School Administration in the Suanthepparatteepatide School Association Committee under the Secondary Education Service Area Office 4
การบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

Academic Administration of the Secondary School in Pathum Benja Campus Under the Secondary Educational Service Area Office 4, Pathumthani.
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี

Read Me

A Study of Features Authentic and Desirable of School Administrators in Pathumbenja Campus, The Secondary Educational Service Area Office 4, Pathumthani
การศึกษาคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี

Read Me

Work Motivation of Teachers in Vibhavadi School-Cluster Campus under The Secondary Educational Service Area Office 2
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

Conflict Management of School Administrators underNakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office 3
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

Read Me

Learning Environment Management in Early Childhood Development Center, Nongchok District Office under Bangkok Metropolis
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตหนอจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Self-Development of Teachers in Schools under Nongchok District Office, Bangkok Metropolis
การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Teachers’ Participation in Academic Affairs Administration of Basic Education Schools, School Cluster 45,Nongchok District Office under Bangkok Metropolis
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายที่ 45 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Characteristics Professional Management of the School Administrators in School Nonthaburi Administrative Organization Group 1 Under Nonthaburi Provincial Administrative Organization.
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพัฒนาที่ 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Motivation Factors in Working of Teachers and Educational Personnel of Development Schools Group 4 of Nonthaburi Provincial Administrative Organization
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพัฒนาที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Application of Good Governance Principles in Administration of the School Administrators in Pak Kret District Under Nonthaburi Provincial Administrative Organization
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากเกร็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Morale in Working of the Teachers of NakhonRangsit Educational Opportunity Extended Schools Group, Thunyaburi District under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนครรังสิต อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Morale of Private School Teacher’s in AmphoeThanyaburi under Pathumthani Primary Educational Service Area 2
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Teamwork Competencies of Private School Teacher’s AmphoeThanyaburi underPathumthani Primary Educational Service Area 2
สมรรถนะการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Problems and Guided Solutions of Material Supply Administration in Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area 2
ปัญหาและแนวทางแก้ไขกาบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Requirements Develop the Performance of the Supporting Staff Kasetsart University
ความต้องการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read Me

Opinions of Parents on School Management at Panyawit School LatLumKaeo District Pathumthani Province
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญวิทย์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Parent Participation in Student’s Learning Enhancement in Chomchonwatsadet School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สังกัดสานัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

A study of Morality and Ethics According to Students’ Desired Characteristics in Education Opportunity Extension Schools under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

The Servant Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers under the Archdiocese of Bangkok Area 4
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4

Read Me

Teachers’ Satisfaction toward the Academic Administration in School Group Network37, Ladkrabang District, Bangkok Metropolis
ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 37 เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Satisfaction of Teachers on Schools Administration in the 7 th Effective Management Promote Network of the Primary Educational Service
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษากลุ่มที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Using the Principles of Good Governance in the Management of Education in the Chinese port Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มท่าจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

Marketing Factors of Dietary Supplement Foods of Elderly in Nonthaburi Province
ปัจจัยการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Purchasing Decision Behavior of Consumer on Goods in Tesco Lotus Department Store Pathumthani Province
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้าง เทสโก้โลตัส จังหวัดปทุมธานี

Read Me

บทความงานสาระนิพนธ์ คุณภาพการให้บริการของฝ่ายการเงินมณฑลทหารบกที่ 12

Read Me

Marketing Mix and Purchasing Behavior of Consumers Supplement Food Product in Bangkok Metropolitan
ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read Me

The Roles of School Administrators in Classroom Research Promotion in Sattabongkot School-Cluster Campus Pathumthani Province
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Knowledge Management of School Administrators under Secondary Educational Service Area Office 4
การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

Read Me

Parents’ Need for Early Childhood Education Management Anuban Tedsaban Tumbon Bangkadi School under Bangkadi Municipality
ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางกะดี สังกัดเทศบาลตาบลบางกะดี

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Parents’ Participation in the Schooling of Secondary Education of Wat Phikulngern School under the Supervision of Nonthaburi Provincial Administrative Organization
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนวัดพิกุลเงิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Read Me

Application of Good Governance Principles of personnel Management of establishment for education’s director in Bangplama District Under the office of Suphanburi education service Area 1
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอบางปลาม้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Read Me

Administrative Skills of School Administrators in the Opinions of Government Teachers under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Read Me

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF PRIVATE SCHOOLRANGSIT MUNICIPALITY PATHUMTHANI PROVINCE
การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน เขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Implementation of Internal Quality Assurance in Schools, Center for Development of Educational Quality and Standards, Amphoe Bang Sai under Phra Nakhon Si Ayutthaya Educational Service Office Area 2
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาเภอบางไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

The Participation of Parents in Promoting the Development of Early Childhood Child Development Centers Under Administration Organization Klong 4 District Klongluang Pathum Thani
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Teacher Satisfaction on Administration of School Administrators under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1

Read Me

The Participation of Parents the Education of Early Childhood Kindergarten Municipality Saima Nonthaburi
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี

Read Me

Learning Competency for Enhance towards ASEAN Community of Teachers Under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Desired characteristics of school directors based on the viewpoints of the primary school teachers in Songpeenong district under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเอสองพี่น้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

School Administrators’ Skills on Teachers’Opinions in Amphoe Mueang PathumThani under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา อาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

Transformational Leadership of School Administrator as Perceived under the Office of Secondary Educational, Samutprakan Province
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

Read Me

Parents’ Decision Making to Enroll Children in Wat Bangkudeetong School under Pathumthani Primary Education Service Area Office 1
การตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

The Study of Problems in Academic Administration in The Network Promotes Efficient Management of Group 6 Under The Special Education Bureau
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายที่ 6 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

THE USE OF RESOURESE LEARNING IN THE COMMUNITY ON THE INSTRUCTION OF THE SCHOOL RANGSIT MUNICIPALITY, PATHUMTHANI PROVINCE
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read Me

The Participation in Internal Quality Assurance Process of Private Secondary Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2.
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เอกชนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

Read Me

Parent’s Participation in Early Childhood Level Management of School Haul Khwang Distict Bangkok
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read Me

Opinions of parents on the implementation of the child development center sunder Municipality Bungyitho Pathum Thani
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Servant Leadership Characteristics of The Administrators of The Schools in Nakhon Rangsit Network Pathumthani Primary Educational Service Area 2
คุณลักษณะภาวะผู้นาแบบรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

Role of School for Promoting Honestly Characteristics of Students as a Upright School Project under the Secondary Education Service Area Office 3 and Area Office 4
บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริต สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 4

Read Me

The Core Competencies of Tak Province Vocational Education Administrators under Office of The Vocational Education Commission
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read Me