Welcome to Pathumthani University Library Integrated System

Search
ต้องการสืบค้น
Title Title Alternative ID Name Level DegreeName

ผลงานวิจัยใหม่

การจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2

Read Me

คุณภาพชีวิตการทางานของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สังกัดสานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Read Me

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียน ตำบล โนนกุง อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนใน เขตอำเภอศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูกลุ่มพระราชวัง อาเภอบางปะอิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายอาเภอเมืองที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

สภาพ และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 8 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การบริหารวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดจาปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Read Me

คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ดาเนินสะดวกที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต ราชบุรี 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน วัดบางคูวัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

Read Me

แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นา ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Read Me

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

Read Me

การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอาเภอนาโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Read Me

การดา เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสอยดาวบูรพา สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

Read Me

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนบึงกาฬ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอาเภอธัญบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกปัญญา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแก้งสนามนาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 36 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บ้านคลองยายสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอวัง สมบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เขตคุณภาพการศึกษาที่12 (สนามชัยเขต 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

การดำเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 11 (สนามชัยเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการห้องสมุดของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Read Me

Stress in the performance of traffic police in Klong Luang police station Pathumthani province.
ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร สถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Teachers’Need in Self-development under Nongdang School Network Group,Nachaluai District ,Ubonrajchatanee Province The Primary Educational Service Area office 5
ความต้องการในการพัฒนาตนเองตามความคิดเห็นของครูกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาโนนแดง อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

Characterss of Private School Administrators Based on the opinions of teachers, Prajeenburi primary education office area 2
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

Participation between school and community education wat phlapphla school Amphoe Phlapphla Chai Buri Buri Ram Province.
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา ศึกษากรณีโรงเรียนวัดพลับพลา อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

A studyof early childhoodeducation managementinsmall schools under thejurisdictionofSisaket Primary Educational Service Area Office 2
การจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

Parental participation in education management, child development centers Dong Praram Subdistrict Administration Organization Mueang Prachin Buri District Prachinburi Province
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read Me

Administrators Leadership Affecting the Management of Local Governments in Nakhon Phanom Province.
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม

Read Me

The Participation of peoples in the development plan of the local Tambon Administration Organization Thaton, Mae Ai District, Chiang Mai Province
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

The Performance of the advisor teacher in caring for students at Phu Khiao School, Chaiyaphum Province, according to the student support system
การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read Me

The Satisfaction of Monks toward Context in the Practice of the Temple in Khlong Luang district Pathum Thani Province
ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อบริบทในการปฏิบัติธรรมของวัด ในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Performance to the Roles toward Community of the monks in the Hod District Chiangmai Province
การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ต่อสังคมของพระสงฆ์วัดในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

Performance to the Roles toward Community of the monks in the Chom Thong District Chiangmai Province
การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ต่อสังคมของพระสงฆ์วัดใน อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

Management of the Abbot in Sam Khok District Pathum Thani Province under the Globalization
การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสในเขตอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์

Read Me

The Role of Buddhism propagation of Monks in Khlong Luang district, Pathum Thani province
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในวัด เขตอาเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read Me

Utilization of the Dharma Principle 4 of School Administrators in Tambon Pai Bang, Bang Kruay District, Nonthaburi Province.
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read Me

The Satisfaction of the monks on the management of temples in Mueang District Nakhon Sawan Provin
ความพึงพอใจของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการของวัดในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read Me

Management of temple abbot in Phon Phisai district Nong Khai Province
การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตอาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Read Me

The Study of the Internal Quality Assurance Management of the Basic Education Institutions In Sisaket Primary Educational Service Area Office 2
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

Satisfaction of the People Maerim Police Station, Chiang Mai Province In Chiang Mai Province
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ สถานีตารวจภูธร แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

The Problems of Irrigation Management for Agriculture in Ban Pae Sub District, Chom Thong District, Chiang Mai Province
ปัญหาการจัดการน้าเพื่อการเกษตรในต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

The Relationship Between Communication Types and Performance of Head Postmasters In Chiang Mai Province
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพของหัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

Quality in Service of Local Registration Office, ofChom Thong Sub-district Municipality, Chom Thong District, Chiang Mai Province
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

Problems of People’s Participation in Managing Their Public Consensus on Action Plan of Chang Peuk Sub-District, Muang District, Chiang Mai Province
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read Me

Providing an environment that is conducive to learning for early childhood In small schools Under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียน ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Read Me

The satisfaction of the parent on the education of the child development center’ the Hinladlocal Ban Kruat District Buriram province
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

Work morale among teachers working for Opportunity Expansion School Lam Sonthi District, Lopburi Province Lopburi Primary Educational Service Area 2
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

Read Me

Participating of the Community Builds Operating Standardizeds Operating in Syne Pattanadexlex Muangpai District Adminstration Association Amphor Nonghong Changwat Buriramm
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์

Read Me

The Class Room Research Condition of Teacher in Secondary Education School Service Area Office 29
สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29

Read Me

The Administration Management in Syne Pattanadexlex be under an Organization Association in Tumbol Maungfai Amphur Nonghong Changwat Buriram
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

Satisfaction of police officers performing duties in the Investigation Division of Nong Khai Provincial Police Station: A case study of the Nong Khai Provincial Police Bureau Investigation Division, Mueang District, Nong Khai Province
ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย : กรณีศึกษากองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Read Me

Performance according to good governance principles of school administrators Under Secondary Educational Service Area Office 24
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Read Me

Promoting moral and ethical students in basic schools under Secondary Educational Service Area Office 21
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

The Academic environment of Thaprachawittaya School Secondary Educational Service Area Office 7
การจัดสภาพแวดล้อมด้านวิชาการของโรงเรียนทัพราชวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Physical environment management of Maneesawet School Prachinburi Secondary Educational Service Area Office 7
การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Transformational leadership of school administrators in Sriracha Group 5, Chonburi Primary Educational Service Area Office 3
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มศรีราชา 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

Leadership of school administrators in the network group 36 Lat Krabang District Office Bangkok
ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 36 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Read Me

The Environment in Wat Bang Phli Yai Nai School Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Read Me

The morale of the teachers of the educational quality development network Had Sai Thong Primary Educational Service Area Ofiice, Sa Kaeo 1
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหาดไทรทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

Internal quality assurance operations schools in Sriracha Group 5, Chonburi Primary Educational Service Area Office 3
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

Read Me

Environment arrangement School to learning of students in Nadi District under Prachin Buri Primary Educational Service Area Office 2
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอนาดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

Participation of basic school board in administration Schools in Si Maha Pho District Prachin Buri Primary Educational Area Office 1
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร โรงเรียนในอาเภอศรีมหาโพธิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

Read Me

Administration of good governance in Quality School Phanom Sarakham 3 Chachoengsao Primary Education Service Area Office 2
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนกลุ่มเขตคุณภาพพนมสารคาม 3สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

Needs for vocational education, short courses of the Thai people training and Development center, Sa Kaeo border area
ความต้องการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

Read Me

Using the principles of good governance in the management of Aranyaprathet Secondary Educational Service Area Office 7
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนอรัญประเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

Read Me

Operating conditions of educational management of special education centers in Sa Kaeo Province Office of Special Education Administration
สภาพการดาเนินงานของการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Read Me

Team work of school teachers in the Mueng group 3 Chachoengsao Primary Educational Area Office 1
การทางานเป็นทีมของครูโรงเรียนในกลุ่มเมือง 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Read Me

School-based management is the base of schools in Nadi-quality district. Prachinburi Primary Educational Service Area Office
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Read Me

Physical environment arrangement in Thaprajawitthaya School Secondary Educational Service Area Office 7
การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพในโรงเรียนทัพราชวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Academic Administration in Secondary Schools, Ta Phraya District under Secondary Educational Service Area Office 7
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Implementation of educational quality assurance in schools in quality area 17 Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตคุณภาพ 17 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

Internal supervision of school administrators in expanding educational opportunity in Wang Nam Yen District Sa Kaeo Primary Educational Service Area Office 1
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอาเภอวังน้าเย็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

Providing an environment that is conducive to learning of the Kilosong School under Aranyaprathet Town Municipality Srakaew Province
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลกิโลสองสังกัดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Read Me

Internal supervision operation of schools in Quality Area 11 (Sanam Chai Khet), Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2
การดำเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 11 (สนามชัยเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

Knowledge Management of Schools in the Quality Area Network Group 12 Sanam Chai Khet District Chachoengsao Primary Educational Area Office 2
การจัดการความรู้ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเขตคุณภาพที่ 12 อำเภอ สนามชัยเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Read Me

The operation of the system to support the students in the school of the Ongkharak Roampalag group Nakhon Nayok Primary Educational Service Area Office
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน องครักษ์รวมพลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Read Me

The satisfaction of the parents to the child development center Phra Phloeng Subdistrict Administrative Organization Amphoe Khao Chakan Srakaew Province
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Read Me

Operation of student support system for schools in the Wang Thong Network Group, Sa Kaeo Primary Educational Service Area Office 1
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย วังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Read Me

The Study of Problems of Personnel Administration of the General Education Section of PhraPariyattidhamma Schools Sakon Nakhon
การศึกษาปัญหางานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร

Read Me

Effective administration of the school teachers and educational personnel under the jurisdiction of Sisaket educational service area office 2
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

Administrative behavior according to good governance principles Educational Manager under t Office of the Basic Education Commission in Rayong Province
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง

Read Me

The morale of Teachers under Division of Education Rayong Municipality
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ในสังกัดกอง การศึกษา เทศบาลนครระยอ

Read Me

Usage of Learning Source and Local knowledge in the Learning Management of Basic Education Under the Office of Rayong Education Service Area 1
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1

Read Me

Student-focused learning management in Pathomsuksa under Primary Educational Service Area Office Rayong 1
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

Read Me

The school – Based Management of Primary Educational School Under Supervision of Secondary Educational Service Area Office 28
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

A Study of Teachers’ Opinions on Administration Behaviors of School Administrators Under The Secondary Education Service Area Office 6
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา

Read Me

Teacher’s Opinion on School Administrators Characteristics under Rayong Primary Educational Service area Office 2
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

Read Me

A Study of the State and Problems in Information System Operation for Basic Educational Schools under the Jurisdiction of the Srisaket Primary Educational Service Area Office 2
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

A Study of the State and Problems in Information System Operation for Basic Educational Schools under the Jurisdiction of the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

Read Me

The study of solid waste management students of Ban Nong Kho
การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองฆ้อ

Read Me

Satisfaction of administrators and teachers towards internal quality assurance of educational institutions in Bueng Kan School under Secondary Educational Service Area Office 21
ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนบึงกาฬ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Read Me

Factors towards the decision of parents to send their children to school Primary Under the Municipal Mueang Krabi
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

Read Me

Study the environment in basic education institutions. Community Wang Wised Office Area primary and secondary education Trang. district 2
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่าย วังวิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Read Me

Environment arrangement in Romklao School, Watthana Nakhon, Sa Kaeo, Ratchamangkhalapisek Secondary Educational Service Area Office 7
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Read Me

Satisfaction Desirable Characteristics of School Administrators Opinions of Parents, Students, School JIANG Tong Wittaya. Phakdi Chumphon District Chaiyaphum Province Office of Education School District 30.
ความพึงพอใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

The teacher’s satisfaction towards education administration of Bungkan School, MaungBungkan, Bungkan Province
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Read Me

The parent participation in administration of Banchaisri School Nongwang sub-district, Banphaeng district, Nakhonpanom province
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านไชยศรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

Read Me

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลาน เข้า ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1

Read Me

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน บ้านโนนสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Read Me

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านจานลาน ตาบลจานลาน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

Read Me

การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอา นาจเจริญ เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียน บ้านฝาผนังวังจาน สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3

Read Me

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา) อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ

Read Me

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านภูหล่น สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Read Me

ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Read Me

ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

การศึกษาประสิทธิผลการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอาเภอพลับพลาชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการสอนของครูในโรงเรียน ขนาดเล็กในอาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา

Read Me

วัฒนธรรมโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนสนมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร สาธารณสุข เทศบาลตาบลธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านเหลื่อม 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตะแบกวิทยาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

Read Me

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6

Read Me

สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

Read Me

ความต้องการมีส่วนร่วมของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

Read Me

การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ

Read Me

การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลาสนธิวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน โรงเรียนชุมชนประชานิกรอานวยเวทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Read Me

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาพระธาตุอุปมุง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Read Me

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฮาลาบาลา อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Read Me

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 9 สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดวังสะพาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาแว จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อปัจจัยที่ส่งผลกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน บ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Read Me

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

Read Me

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอาเภอเมือง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Read Me

คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดของครู เครือข่ายท่าขนุน - สหกรณ์นิคม – หินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจที่ผู้ปกครองมีต่อการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลสหกรณ์นิคม อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ เครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยเขย่ง-ปิล็อก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่หนองแคน อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนอาเภอน้าเกลี้ยง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Read Me

การดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Read Me

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในอาเภอผาขาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Read Me

ความความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

Read Me

ความพึงพอใจของครู ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร สถานศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม อาเภอปากชม จังหวัดเลย

Read Me

ทัศนะของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวงาม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

Read Me

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

Read Me

สมรรถนะการทางานเป็นทีมของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายปากเกร็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตราชนิเวศน์ มฤคทายวัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Read Me

วิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอาเภอหนองเสือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read Me

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอบางซ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตาบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read Me

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพที่ 10 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตาบล บางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read Me

Volation of law enforcement offcials study of mental damage from delinquent damage from delinquent disciplinary action
ปัญหาการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจจากการดำเนินการทางวินัยล่าช้าเกินสมควร

Read Me

Problems in identifying disciplinary offenses by supervisors of police officers
ปัญหาการชี้มูลความผิดวินัยโดยผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจ

Read Me

The Problem of Duplicated Worker of the Local Administration : Study insertion cause overtakes work practice of an organization administrates province municipality and organization administrates Tumbol
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการแทรกแซงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล

Read Me

The legislative measure about intellectual property disobedience : study posting picture cause and or messages.
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษากรณี การโพสท์รูปภาพและหรือแชร์ข้อความ

Read Me

Legal issues related to the duplication of public service of local administrative organizations
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทาบริการสาธารณะที่ซ้าซ้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Me

Enforcement Law on Security Business
การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Read Me

Problems with law enforcement trade competition Studies in case of trade Antitrust agreements
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ศึกษากรณีข้อตกลงผูกขาด ทางการค้า

Read Me

Legal Measures Foreign Labours Management in Thailand.
มาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

Read Me

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สหวิทยาเขต ประโคนชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Read Me

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Read Me

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเมืองวาปีปทุม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

Read Me

การดาเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มวังด้ง–ช่องสะเดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

Read Me

การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงยืน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

Needs of the people thought the attibeue of shiff district of tambon and village headman in municipality julidiction of tamboon Phon Phaeng ArgardAmnuoy district Sakonnakron Province
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะภาวะผู้นาของกานันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลโพนแพง อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

Read Me

พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การดาเนินงานการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Read Me

การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนขนาดเล็กใน อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Read Me

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน กลุ่มสุวารี – สามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

Read Me

ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มตลิ่งชัน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูผู้สอน

Read Me

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Read Me

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read Me

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร โรงเรียนในอาเภอไพศาลี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Read Me

การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42จังหวัดอุทัยธานี

Read Me

ความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มภูเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Read Me

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Read Me

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียน แม่เล่ย์ อาเภอแม่วงค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสววรค์ เขต 2

Read Me

Good governance principles according to administration of Nong Suea Subdistrict Municipality, Nong Suea District Pathum Thani Province
การบริหารงานบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล หนองเสือ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read Me

People participation in the formulation of tree years the development plans of Lamlookka municipality Lamlookka district Pathumthani Province
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

good governance in the administration of the organization Administration of Rawa Subdistrict, Ranot District, Songkhla Province
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตาบลระวะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

Read Me

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำชุมพรเขต 1

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Read Me

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูในอาเภอเขาสวนกวาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในกลุ่มโรงเรียนนาคาศรีสุขสาราญ อาเภออุบลรัตน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านห้วยกบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

Read Me

การบริหารจัดการสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร

Read Me

ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านร้านตัดผม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านร้านตัดผม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Read Me

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Read Me

ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน นาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชุมพร

Read Me

การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร

Read Me

ปัจจัยการตลาดของผู้บริโภคกาแฟกระป๋ องพร้อมดื่ม ในจังหวัดปทุมธานี

Read Me

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าร้านสะดวกซื้อจังหวัด ชัยภูมิ

Read Me

กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read Me

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าร้านสะดวกซื้อจังหวัด ชัยภูมิ

Read Me

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Read Me

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read Me

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

Read Me

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแคน อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

Read Me

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนในอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read Me

การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Read Me

การมีส่วนร่วมด้านวิชาการของกลุ่มภูสิงห์ชายขอบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 5 หัวเสือ สาโรงตาเจ็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตาอุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read Me

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Read Me

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี

Read Me

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอุดรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read Me

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเขตพื นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5