IMG-OUR
03-12-2018

การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสภาวิศวกรเพื่อการรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2561-2565 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี