กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 
Keynote speaker
ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
วันอาทิตย์ที่  30  เมษายน  2560 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ดร.สุภัทร จำปาทอง