กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 

การส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความเป็น File Microsoft Word

ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล)
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตำแหน่งงาน
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ขอส่งบทความประเภท Oral (นำเสนอปกติ) Poster (นำเสนอโดยโปสเตอร์)
     
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
* กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
* ให้สอดคล้องกับชื่อบทความภาษาไทย

คำสำคัญ (ภาษาไทย)
* ไม่เกิน 5 คำ

keyword (ภาษาอังกฤษ)
* เป็นคำเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน คำสำคัญ ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน
* ระบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
* โปรดระบุเพื่อติดต่อประสานงาน

e-mail
* โปรดระบุ e-mail ที่ท่านใช้ปัจจุบัน

 
แนบไฟล์เอกสาร

* ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร

   
 
   
แบบฟอร์มใบสมัครส่งบทความ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)