Language EN TH  
 
ชื่อโครงการ  : โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561
หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(Knowledge Construction and Innovation for Sustainable Development : PTU KISD)

หลักการและเหตุผล :  ตามกรอบยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข มีความมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจากยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าว การวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทุกเป้าหมายบรรลุได้ ดังนั้นการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะให้การพัฒนาได้ยั่งยืนต่อไป
มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จึง ร่วมมือกับ
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
4. วิทยาลัยนครราชสีมา
5. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก
จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561"การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้หัวข้อที่นำเสนอผลงานคือ
1. ศึกษาศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ศิลปศาสตร์
5. บริหารธุรกิจ และการจัดการ
6. สหวิทยาการ
เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ทางการวิจัยที่มีคุณค่าต่อไป