กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 
ชื่อโครงการ  : ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
หลักการและเหตุผล :
           “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมุ่งพัฒนาใน 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
           จากหลักการนี้การวิจัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อความสามารถในการแข่งขันและนำสู่ความเป็นไปได้ ดังนั้นการทำวิจัยและนำเอาผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระบวนการในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การทำวิจัยต่อยอดจากฐานการวิจัยเดิม หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ถือเป็นหัวใจหลักในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป
           มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับ
                1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
                4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
                5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
                6. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                7. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
                8. วิทยาลัยนครราชสีมา
                9. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

           จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ภายใต้หัวข้อที่นำเสนอผลงานคือ
                - ศึกษาศาสตร์
                - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                - ศิลปศาสตร์
                - บริหารธุรกิจ และการจัดการ
                - สหวิทยาการ
           เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ทางการวิจัยที่มีคุณค่าต่อไป